พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ติดตามผลการขับเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง หมู่ที่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 ตำบลเสม็ด สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-29/15:16:51
9458
3137
2
อื่นๆ ร่วมต้อนรับ คณะ กอ.รมน.ส่วนกลาง ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-29/10:18:58
127
0
3
อื่นๆ ร่วมต้อนรับ คณะ กอ.รมน.ส่วนกลาง พัชรี ลำปลายมาศ 2015-09-29/10:18:30
90
1
4
อื่นๆ ร่วมต้อนรับ คณะ กอ.รมน.ส่วนกลาง ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-29/10:17:56
94
1
5
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกสต. อ.ชำนิ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-29/10:04:53
9167
3597
6
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมจังหวัดนครราชสีมา ประหยัด เมือง 2015-09-29/04:39:20
110
5
7
อื่นๆ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน บ้านกรวด ต.ห้วยราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-28/20:29:35
98
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและพัฒนากรผู้รับผิดชอบ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-28/20:18:13
101
0
9
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-28/20:16:30
96
0
10
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การตรวจสอบ-ยืนยัน ผลการชำระเงินคืน กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-28/16:27:01
126
0
11
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ กรกนก ประโคนชัย 2015-09-28/16:02:46
95
0
12
อื่นๆ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตราการกระตุ้นการลงทุนการลงลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล กรกนก ประโคนชัย 2015-09-28/15:58:17
79
0
13
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้านตามนโยบายมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-28/15:44:39
95
0
14
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประสานกลุ่ม OTOPจำหน่ายสินค้าถนนยามแลงลำมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-28/15:31:19
85
0
15
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-28/15:24:10
94
0
16
อื่นๆ การปฏิบัติงาน สุชญา กระสัง 2015-09-28/11:51:15
143
0
17
อื่นๆ การฝึกอบรมการจัดทำบัญชี งบการเงิกองทุนหมู่บ้าน อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-28/10:25:46
100
0
18
โครงการ กข.คจ. ประชุมเครือข่าย กข.คจ. ต.หนองแวง ศศิพิมล ละหานทราย 2015-09-26/11:28:54
112
0
19
โครงการ กข.คจ. ประชุมเครือข่าย กข.คจ. ต.โคกว่าน ศศิพิมล ละหานทราย 2015-09-26/11:23:32
110
0
20
การพัฒนา OTOP มหกรรมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงขุมชนเข้มแข็ง ประหยัด เมือง 2015-09-25/21:13:19
102
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ] 128 [ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]