พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เปิดประตูสู่หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-30/15:58:49
163
0
2
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เตรียมสถานที่เพื่อเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-30/15:45:31
11182
3715
3
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว การเปิดประตูสู่หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหมบ้านสนวนนอก นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-30/15:40:23
124
0
4
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว เปิดประตูสู่หมู่บ้านท่องเที่ยววัฒนธรรมไหม กรกนก ประโคนชัย 2015-09-30/14:21:49
127
0
5
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามสนับสนุนการพัฒนาสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศรัญญา เมือง 2015-09-30/13:54:53
118
0
6
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมต้อนรับสนับสนุนการทัศนศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ศรัญญา เมือง 2015-09-30/13:47:52
115
0
7
มชช. ร่วมพิธีมอบใบประกาศผู้ผ่านการพัฒนาตนเองตามมาตรฐาน มชช. อำพร ลำปลายมาศ 2015-09-30/13:29:34
112
0
8
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ติดตามกิจกรรมกองทุนพึ่งพาตนเอง ประหยัด เมือง 2015-09-29/17:25:07
11100
3733
9
ศูนย์เรียนรู้ ตรวจเยี่ยมศูนย์เรียนรู้ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-29/15:59:20
117
0
10
มชช. แสดงความยินดีกับผู้ที่ผ่านการประเมินการพัฒนาตนเอง รณกร พลับพลาชัย 2015-09-29/15:53:49
149
0
11
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ติดตามผลการขับเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง หมู่ที่ 5 หมู่ 6 หมู่ 7 ตำบลเสม็ด สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-29/15:16:51
11248
3137
12
อื่นๆ ร่วมต้อนรับ คณะ กอ.รมน.ส่วนกลาง ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-29/10:18:58
171
0
13
อื่นๆ ร่วมต้อนรับ คณะ กอ.รมน.ส่วนกลาง พัชรี ลำปลายมาศ 2015-09-29/10:18:30
116
1
14
อื่นๆ ร่วมต้อนรับ คณะ กอ.รมน.ส่วนกลาง ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-29/10:17:56
114
1
15
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกสต. อ.ชำนิ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-29/10:04:53
10998
3597
16
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากหมู่บ้านท่องเที่ยวไหมจังหวัดนครราชสีมา ประหยัด เมือง 2015-09-29/04:39:20
139
5
17
อื่นๆ ขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน บ้านกรวด ต.ห้วยราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-28/20:29:35
134
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมประชุมเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินระดับจังหวัดและพัฒนากรผู้รับผิดชอบ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-28/20:18:13
130
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดบุรีรัมย์ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-28/20:16:30
136
0
20
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การตรวจสอบ-ยืนยัน ผลการชำระเงินคืน กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-28/16:27:01
164
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ] 128 [ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]