พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ กรกนก ประโคนชัย 2015-09-28/16:02:46
122
0
2
อื่นๆ ส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตราการกระตุ้นการลงทุนการลงลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาล กรกนก ประโคนชัย 2015-09-28/15:58:17
104
0
3
อื่นๆ ประชุมกองทุนหมู่บ้านตามนโยบายมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-28/15:44:39
117
0
4
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประสานกลุ่ม OTOPจำหน่ายสินค้าถนนยามแลงลำมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-28/15:31:19
111
0
5
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-28/15:24:10
116
0
6
อื่นๆ การปฏิบัติงาน สุชญา กระสัง 2015-09-28/11:51:15
192
0
7
อื่นๆ การฝึกอบรมการจัดทำบัญชี งบการเงิกองทุนหมู่บ้าน อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-28/10:25:46
141
0
8
โครงการ กข.คจ. ประชุมเครือข่าย กข.คจ. ต.หนองแวง ศศิพิมล ละหานทราย 2015-09-26/11:28:54
147
0
9
โครงการ กข.คจ. ประชุมเครือข่าย กข.คจ. ต.โคกว่าน ศศิพิมล ละหานทราย 2015-09-26/11:23:32
148
0
10
การพัฒนา OTOP มหกรรมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงขุมชนเข้มแข็ง ประหยัด เมือง 2015-09-25/21:13:19
130
0
11
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการตำบลตาเป๊ก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-25/20:22:53
149
0
12
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-25/20:12:41
143
0
13
อื่นๆ ประชุม กทบ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-25/15:35:12
188
0
14
ผู้นำ อช/อช ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน อช. ผู้นำ อช. และคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้นำ อช. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-25/14:57:41
139
0
15
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-25/13:38:27
156
0
16
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-25/12:22:40
123
0
17
อื่นๆ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-09-25/12:12:47
135
0
18
โครงการ กข.คจ. ติดตามลูกหนี้ค้างชำระกองทุน กข.คจ. ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-09-25/12:05:54
141
0
19
อื่นๆ อบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดวงพร นาโพธิ์ 2015-09-25/11:49:04
157
0
20
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน OA รณภพ สารสนเทศฯ 2015-09-25/10:22:53
124
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ] 129 [ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]