พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการตำบลตาเป๊ก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-25/20:22:53
115
0
2
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-25/20:12:41
110
0
3
อื่นๆ ประชุม กทบ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-25/15:35:12
153
0
4
ผู้นำ อช/อช ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน อช. ผู้นำ อช. และคัดเลือกคณะกรรมการชมรมผู้นำ อช. อำเภอเฉลิมพระเกียรติ วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-25/14:57:41
100
0
5
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-25/13:38:27
123
0
6
ผู้นำ อช/อช ประชุม ผู้นำ อช. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-25/12:22:40
88
0
7
อื่นๆ มาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-09-25/12:12:47
98
0
8
โครงการ กข.คจ. ติดตามลูกหนี้ค้างชำระกองทุน กข.คจ. ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-09-25/12:05:54
106
0
9
อื่นๆ อบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ดวงพร นาโพธิ์ 2015-09-25/11:49:04
115
0
10
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช้งาน OA รณภพ สารสนเทศฯ 2015-09-25/10:22:53
102
0
11
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-09-25/10:22:13
100
0
12
การพัฒนา OTOP ร่วมพิธีเปิดนครชัยบุรินทร์ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-09-25/10:09:47
95
0
13
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา การจัดเวทีชุมชนเพื่อเสนอโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร ตำบลห้วยราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-25/09:18:32
9083
3438
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรมต่อยอดทุนศรัทธากองทุนแม่ของแผ่นดิน ว่าง บ้านกรวด 2015-09-24/16:51:56
106
0
15
อื่นๆ ชี้แจงมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน สิทธิพร เมือง 2015-09-24/16:44:32
129
0
16
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการ กทบ. สิทธิพร เมือง 2015-09-24/16:43:01
128
0
17
อื่นๆ อบรมการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สิทธิพร เมือง 2015-09-24/16:41:26
9684
3083
18
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ว่าง บ้านกรวด 2015-09-24/16:40:29
95
0
19
อื่นๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย สิทธิพร เมือง 2015-09-24/16:37:19
9467
3638
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรมต่อยอดทุนศรัทธากองทุนแม่ของแผ่นดิน ว่าง บ้านกรวด 2015-09-24/16:29:29
103
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ] 129 [ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]