พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมคาวมพร้อมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงฯ สุชาติ พุทไธสง 2016-08-31/09:01:50
106
0
2
การประชาสัมพันธ์ รับชมการประชุมทางไกลผ่าน TV พช ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-30/22:30:05
112
0
3
การพัฒนา OTOP รับลงลงทะเบียน OTOP ผู้ประกอบการรายใหม่ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-30/22:24:32
148
0
4
อื่นๆ ร่วมประชุมปรึกษาหารือให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสภาวัฒนธรรมอำเภอกระสัง ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-30/22:19:11
118
0
5
PA จัดทำแฟ้มคำรับรองการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัดที่ 1.5 ร้อยละของครัวเรือนยากจนเป้าหมายที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ.คงเหลือ) ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-30/22:14:08
233
0
6
โครงการ กข.คจ. ให้คำแนะนำและติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.บ้านระโยง หมู่ที่ 6 ต.กระสัง อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-30/22:08:31
119
0
7
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ เขตตรวจราชการที่ 12,13,14 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-30/21:57:43
115
0
8
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ เขตตรวจราชการที่ 12,13,14 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-30/21:57:06
124
0
9
อื่นๆ ให้บริการคลินิก กทบ. ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-30/21:52:04
112
0
10
อื่นๆ ประชุมเตรียมความพร้อมการประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานฯ เขตตรวจราชการที่ 12,13,14 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-30/21:48:00
113
0
11
การพัฒนา OTOP ลงทะเบียน OTOP ผู้ประกอบการรายใหม่ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-30/21:44:59
199
0
12
โครงการ กข.คจ. รับรายงานสภาวะหนี้สิน กข.คจ. บ้านหนองแขม ม.5 ต.กระสัง ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-30/21:37:19
116
0
13
การพัฒนา OTOP รับลงทะเบียน OTOP ผู้ประกอบการรายใหม่ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-30/21:27:05
119
0
14
กลุ่มออมทรัพย์ ส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-30/21:20:31
114
0
15
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-30/21:03:56
114
0
16
องค์กรสตรี องค์กรพัฒนาสตรีเมืองบุรีรัมย์ร่วมใจถวายไท้องค์ราชินี 2559 ประหยัด เมือง 2016-08-30/18:18:35
143
0
17
กองทุนแม่ของแผ่นดิน มอบเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปึ 2559 ประหยัด เมือง 2016-08-30/18:07:54
111
0
18
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม 12 สิงหาคม 2559 วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/15:25:46
144
0
19
การพัฒนา OTOP ลงทะเบียน otop รายใหม่ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-30/15:21:17
116
0
20
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) นำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับจังหวัด วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/15:17:54
139
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ] 13 [ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]