พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมท้องถิ่นสัญจร พยม บ้านกรวด 2015-09-24/16:27:29
10059
3557
2
อื่นๆ โครงการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จิราพร นาโพธิ์ 2015-09-24/16:24:58
111
0
3
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมเตรียมกิจกรรมพิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเก่าสายตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลสายตะกู อัญชัญ บ้านกรวด 2015-09-24/16:22:50
122
0
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมพิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสายโท 6 ใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลจันทบเพชร อัญชัญ บ้านกรวด 2015-09-24/16:18:20
124
0
5
อื่นๆ ร่วมประชุมอนุกรรมการสนับสนุนฯการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านกรวด อัญชัญ บ้านกรวด 2015-09-24/16:13:33
96
0
6
อื่นๆ กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน จิราพร นาโพธิ์ 2015-09-24/16:12:52
128
0
7
อื่นๆ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพ พยม บ้านกรวด 2015-09-24/16:11:59
88
0
8
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พยม บ้านกรวด 2015-09-24/16:06:43
97
0
9
ผู้นำ อช/อช คัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลหินลาด ว่าง บ้านกรวด 2015-09-24/16:04:19
95
0
10
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามสนับสนุนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พยม บ้านกรวด 2015-09-24/16:03:59
99
0
11
โครงการ กข.คจ. ติตตามสนับสนุนโครงการ กข.คจ. พยม บ้านกรวด 2015-09-24/15:57:57
90
0
12
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา จัดเวทีชุมชนเพื่อเสนอโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤตภัยแล้งด้านการเกษตร ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-24/15:56:18
66
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดพิธีนำเงินกองทุนแม่เข้าหมู่บ้าน พยม บ้านกรวด 2015-09-24/15:53:00
98
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดสถานที่กองทุนแม่ของแผ่นดิน พยม บ้านกรวด 2015-09-24/15:46:34
91
0
15
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการ กทบ. อร่าม คูเมือง 2015-09-24/15:36:50
101
0
16
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน รณภพ สารสนเทศฯ 2015-09-24/15:24:34
9550
3130
17
ผู้นำ อช/อช ร่วมกับผู้นำ อช. ประสานการดำเนินงานพัฒนาชุมชนในพื้นที่ ต.คูเมือง นที คูเมือง 2015-09-24/13:55:50
125
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประสานการติดตาม/ทวงถามการชำระหนี้โครงการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ตำบลคูเมือง นที คูเมือง 2015-09-24/13:48:18
88
0
19
อื่นๆ ร่วมชี้แจงทำความเข้าใจมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ (กองทุนหมู่บ้านละ 1 ล้านบาท) ต.คูเมือง นที คูเมือง 2015-09-24/13:39:05
83
0
20
อื่นๆ คัดเลือกกองทุนหมู่บ้านที่มีการบริหารจัดการดีเด่นระดับตำบล (ต.คูเมือง) นที คูเมือง 2015-09-24/13:34:05
85
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ] 130 [ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]