พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-09-25/10:22:13
131
0
2
การพัฒนา OTOP ร่วมพิธีเปิดนครชัยบุรินทร์ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-09-25/10:09:47
129
0
3
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา การจัดเวทีชุมชนเพื่อเสนอโครงการตามแผนชุมชนเพื่อแก้ไขวิกฤติภัยแล้งด้านการเกษตร ตำบลห้วยราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-25/09:18:32
10815
3438
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรมต่อยอดทุนศรัทธากองทุนแม่ของแผ่นดิน ว่าง บ้านกรวด 2015-09-24/16:51:56
139
0
5
อื่นๆ ชี้แจงมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน สิทธิพร เมือง 2015-09-24/16:44:32
159
0
6
อื่นๆ ชี้แจงมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ในระดับหมู่บ้าน สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-09-24/16:44:32
159
0
7
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการ กทบ. สิทธิพร เมือง 2015-09-24/16:43:01
161
0
8
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการ กทบ. สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-09-24/16:43:01
161
0
9
อื่นๆ อบรมการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สิทธิพร เมือง 2015-09-24/16:41:26
11476
3083
10
อื่นๆ อบรมการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-09-24/16:41:26
11476
3083
11
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ว่าง บ้านกรวด 2015-09-24/16:40:29
126
0
12
อื่นๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย สิทธิพร เมือง 2015-09-24/16:37:19
11246
3638
13
อื่นๆ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากอัคคีภัย สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-09-24/16:37:19
11246
3638
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรมต่อยอดทุนศรัทธากองทุนแม่ของแผ่นดิน ว่าง บ้านกรวด 2015-09-24/16:29:29
141
0
15
อื่นๆ ประชุมท้องถิ่นสัญจร พยม บ้านกรวด 2015-09-24/16:27:29
11868
3557
16
อื่นๆ โครงการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จิราพร นาโพธิ์ 2015-09-24/16:24:58
150
0
17
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมเตรียมกิจกรรมพิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านเก่าสายตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลสายตะกู อัญชัญ บ้านกรวด 2015-09-24/16:22:50
159
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมพิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านสายโท 6 ใต้ หมู่ที่ 5 ตำบลจันทบเพชร อัญชัญ บ้านกรวด 2015-09-24/16:18:20
156
0
19
อื่นๆ ร่วมประชุมอนุกรรมการสนับสนุนฯการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านกรวด อัญชัญ บ้านกรวด 2015-09-24/16:13:33
126
0
20
อื่นๆ กิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่บำบัดทุกข์บำรุงสุขให้กับประชาชน จิราพร นาโพธิ์ 2015-09-24/16:12:52
167
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ] 130 [ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]