พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมเปิดโครงการพัฒนาผู้เรียน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-24/13:14:50
82
0
2
อื่นๆ ฝึกอบรมคณะกรรมการเครือข่าย กทบ. ระดับอำเภอ ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-24/13:04:06
119
0
3
อื่นๆ ร่วมอบรมการทำปลาส้ม บ้านตลาดนิคม หมู่ที่ 12 ตำบลปราสาท ชมพู บ้านกรวด 2015-09-24/12:59:42
121
0
4
อื่นๆ ร่วมปลูกป่าต้นน้ำเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ บ้านสายตรี 3 หมู่ที่ 10 ต.ปราสาท ชมพู บ้านกรวด 2015-09-24/12:45:04
122
0
5
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะอนุกรรมการช่วยเหลือเกษตรกรและผู้ยากจน(อชก.) ส่วนอำเภอลำปลายมาศ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-24/12:44:09
82
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านสายโท 6 ใต้ ตำบลจันทบเพชร ชมพู บ้านกรวด 2015-09-24/12:38:13
121
0
7
ผู้นำ อช/อช คัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลหินลาด และตำบลบึงเจริญ ชมพู บ้านกรวด 2015-09-24/12:30:13
105
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรัยมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเก่าสายตะกู ชมพู บ้านกรวด 2015-09-24/12:25:11
86
0
9
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเก่าสายตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลสายตะกู นันธนา บ้านกรวด 2015-09-24/12:17:57
131
0
10
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเก่าสายตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลสายตะกู นันธนา บ้านกรวด 2015-09-24/12:16:35
101
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรมนำเงินกองทุนแม่ของหมู่บ้าน พยม บ้านกรวด 2015-09-24/12:11:23
95
0
12
อื่นๆ อบรมการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ชมพู บ้านกรวด 2015-09-24/12:09:46
94
0
13
อื่นๆ อบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้าน พยม บ้านกรวด 2015-09-24/12:08:43
89
0
14
อื่นๆ การฝึกอบรมการจัดทำบัญชี กทบ. กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-24/11:45:21
120
0
15
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการจัดร้านค้าริมทาง กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-24/11:42:36
122
0
16
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดสถานที่กองทุนแม่ของแผ่นดิน พยม บ้านกรวด 2015-09-24/11:25:01
89
0
17
อื่นๆ รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2558 ผ่าน Video Conference พนิดา กระสัง 2015-09-24/10:36:27
108
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดบุรัรัมย์ (คกส.จ) ดวงพร นาโพธิ์ 2015-09-24/07:25:28
121
0
19
อื่นๆ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ดวงพร นาโพธิ์ 2015-09-24/07:14:50
113
0
20
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านฯ ดวงพร นาโพธิ์ 2015-09-24/07:01:19
112
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ] 131 [ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]