พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ผู้นำ อช/อช คัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตำบลหินลาด และตำบลบึงเจริญ ชมพู บ้านกรวด 2015-09-24/12:30:13
140
0
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรัยมงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเก่าสายตะกู ชมพู บ้านกรวด 2015-09-24/12:25:11
120
0
3
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเก่าสายตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลสายตะกู นันธนา บ้านกรวด 2015-09-24/12:17:57
175
0
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านเก่าสายตะกู หมู่ที่ 11 ตำบลสายตะกู นันธนา บ้านกรวด 2015-09-24/12:16:35
134
0
5
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดกิจกรรมนำเงินกองทุนแม่ของหมู่บ้าน พยม บ้านกรวด 2015-09-24/12:11:23
133
0
6
อื่นๆ อบรมการทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ชมพู บ้านกรวด 2015-09-24/12:09:46
129
0
7
อื่นๆ อบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้าน พยม บ้านกรวด 2015-09-24/12:08:43
124
0
8
อื่นๆ การฝึกอบรมการจัดทำบัญชี กทบ. กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-24/11:45:21
159
0
9
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการจัดร้านค้าริมทาง กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-24/11:42:36
161
0
10
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดสถานที่กองทุนแม่ของแผ่นดิน พยม บ้านกรวด 2015-09-24/11:25:01
117
0
11
อื่นๆ รับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 9/2558 ผ่าน Video Conference พนิดา กระสัง 2015-09-24/10:36:27
140
0
12
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดบุรัรัมย์ (คกส.จ) ดวงพร นาโพธิ์ 2015-09-24/07:25:28
162
0
13
อื่นๆ โครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข" ดวงพร นาโพธิ์ 2015-09-24/07:14:50
156
0
14
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเรื่องกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านฯ ดวงพร นาโพธิ์ 2015-09-24/07:01:19
150
0
15
ผู้นำ อช/อช ประชุมคัดเลือก ผู้นำ อช. ตำบลยายแย้มวัฒนา วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-23/22:21:27
143
0
16
ผู้นำ อช/อช ประชุมคัดเลือก ผู้นำ อช. ตำบลถาวร วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-23/22:19:14
137
0
17
อื่นๆ ร่วมประชุม กต.ถาวร วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-23/22:16:32
151
0
18
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตามการค้างชำระเงินยืม และชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. บ้านโนนเจริญ วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-23/22:14:34
152
0
19
อื่นๆ ประชุมชี้แจงการแก้ปัญหาหนี้เสีย และการเพิ่มทุนระยะที่ 3 กทบ.บ้านตาเป๊ก วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-23/22:12:10
159
0
20
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านOTOP เพื่อการท่องเที่ยว พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-09-23/21:14:39
153
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ] 132 [ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]