พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯบ.ตะโก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-22/19:27:11
117
0
2
อื่นๆ การดำเนินงาน กทบ พนิดา กระสัง 2015-09-22/16:53:52
116
0
3
อื่นๆ ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจตามนโยบายมาตรการส่งเสริมความเป็นอยุู่ของประชาชนผู้มีรายได้น้อยและมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทั่วประเทศ สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-22/15:28:35
95
0
4
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนกำนันผู้ใหญ่บ้าน อร่าม คูเมือง 2015-09-22/14:50:39
138
0
5
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้า อำพร ลำปลายมาศ 2015-09-22/14:48:30
99
0
6
อื่นๆ เตรียมประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ อร่าม คูเมือง 2015-09-22/14:47:40
139
0
7
อื่นๆ เตรียมประกวดกองทุนหมู่บ้านดีเด่นระดับอำเภอ อร่าม คูเมือง 2015-09-22/14:45:50
142
0
8
อื่นๆ ร่วมติดตามผลการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน อำพร ลำปลายมาศ 2015-09-22/14:42:20
108
0
9
การพัฒนา OTOP ร่วมงานเปิดตลาดยามแลงอำเภอลำปลายมาศ อำพร ลำปลายมาศ 2015-09-22/14:17:10
113
0
10
การพัฒนา OTOP เตรียมการจัดงานเปิดตลาดชุมชนอำเภอลำปลายมาศ อำพร ลำปลายมาศ 2015-09-22/14:15:22
105
0
11
พช.ใสสะอาด ร่วมประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร อำพร ลำปลายมาศ 2015-09-22/14:12:59
102
0
12
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน อำพร ลำปลายมาศ 2015-09-22/14:09:55
114
0
13
พช.ใสสะอาด ทานข้าวร่วมกัน สร้างสรรองค์กรผาสุข ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-22/14:06:08
139
0
14
โครงการ กข.คจ. ติดตามการส่งคืนเงินยืมตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน อร่าม คูเมือง 2015-09-22/13:18:51
131
0
15
โครงการ กข.คจ. ติดตามการส่งคืนเงินยืมตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน อร่าม คูเมือง 2015-09-22/13:15:49
129
0
16
โครงการ กข.คจ. ติดตามการส่งคืนเงินยืมตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน อร่าม คูเมือง 2015-09-22/13:11:30
137
0
17
โครงการ กข.คจ. ติดตามการส่งคืนเงินยืมตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน อร่าม คูเมือง 2015-09-22/13:03:11
157
0
18
โครงการ กข.คจ. ติดตามการส่งคืนเงินยืมตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน อร่าม คูเมือง 2015-09-22/12:58:43
139
0
19
โครงการ กข.คจ. ติดตามการส่งคืนเงินยืมตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน อร่าม คูเมือง 2015-09-22/12:54:14
151
0
20
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ประจำเดือน กันยายน 2558 นที คูเมือง 2015-09-22/11:10:38
113
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ] 135 [ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]