พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม OTOP ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-21/15:31:22
113
0
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้าหมู่บ้าน ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-21/15:31:06
78
0
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการบทบาทสตรีตำบลแสลงพัน ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:30:05
87
0
4
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกสต.ตลาดโพธิ์ ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-21/15:29:23
86
0
5
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมอัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดินตำบลบ้านยาง ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:28:06
81
0
6
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกสต.แสลงพัน ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-21/15:27:37
90
0
7
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกล่มทอผ้าไหมบ้านบุขี้เหล็กใหม่พัฒนา ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-21/15:26:13
77
0
8
อื่นๆ พิธีเปิดกิจกรรมถนนคนเดินยามแลงลำมาศ ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-21/15:24:45
89
0
9
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการบทบาทสตรีตำบลผไทรินทร์ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:24:26
98
0
10
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประชุมพิจารณาแผนงาน/โครงการเพื่อช่ายเหลือราษฎร ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-21/15:23:51
78
0
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมบทบาทสตรีตำบลเมืองแฝก ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:22:24
83
0
12
อื่นๆ คณะกรรมการประกวดผ้าไหม ศรีสุดา ชำนิ 2015-09-21/15:22:23
80
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชุมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-21/15:19:05
85
0
14
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่ม OTOP ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-21/14:57:57
113
0
15
กลุ่มออมทรัพย์ สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-21/14:45:16
117
0
16
โครงการ กข.คจ. อ.ละหานทราย ประชุมติดตามเงิน กข.คจ.ตำบลหนองตะครอง ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-09-21/13:27:13
97
0
17
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ นที คูเมือง 2015-09-21/12:42:27
89
0
18
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-21/12:30:39
92
0
19
อื่นๆ ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการกลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-21/12:20:08
82
0
20
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-21/12:16:20
91
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ] 137 [ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]