พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯบ.ตะโก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-18/17:22:07
138
0
2
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับตำบล พนิดา กระสัง 2015-09-18/16:21:29
128
0
3
กลุ่มออมทรัพย์ ร่วมประชุมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ระดับจังหวัด ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-18/15:17:33
140
0
4
การพัฒนา OTOP ร่วมเป็นคณะกรรมการประกวดผ้าไหมตำบลเมืองแฝก ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-18/14:58:22
143
0
5
ผู้นำ อช/อช ประชุมสรุปผลการดำเนินงานผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน อาสาพัฒนาชุมชน อำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-18/14:54:47
188
0
6
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ตรวจสอบข้อมูล จปฐ. ตำบลคูเมือง นที คูเมือง 2015-09-18/14:50:51
179
0
7
การพัฒนา OTOP จัดตลาดยามแลงลำมาศ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-18/14:50:46
134
0
8
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร เครือข่ายด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนงาน กทบ กนกวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-18/14:50:38
175
0
9
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการ กทบ ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-18/14:47:25
117
0
10
อื่นๆ ประชุมข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ นที คูเมือง 2015-09-18/14:46:55
128
0
11
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการ กข.คจ. ภรภัทร หนองหงส์ 2015-09-18/14:43:49
118
0
12
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมคัดเลือกกรรมการ กข.คจ. ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-09-18/14:24:48
131
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน กองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโศกกะฐิน หมู่ที่ ๗ ตำบลนาโพธิ์ อำเภอนาโพธิ์ จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เรื่อง การดูแลรักษาความปลอดภัยและป้องกันยาเสพติดให้กับประชาชนในชุมชน ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-09-18/13:30:12
232
0
14
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้า อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-09-17/14:47:44
138
0
15
ผู้นำ อช/อช ติดตามการดำเนินงานผู้นำ อช. อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-09-17/14:46:18
131
0
16
อื่นๆ ประชุมคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัด วันที่ ครั้งที่ 1 วันที่ 17 กย 58 กำพล สารสนเทศฯ 2015-09-17/12:12:38
136
0
17
อื่นๆ ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรวำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กำพล สารสนเทศฯ 2015-09-17/12:09:00
131
0
18
อื่นๆ เข้ารับรางวัลองค์ความรู้การพัฒนาชุมชนดีเด่นปี 58 กำพล สารสนเทศฯ 2015-09-17/12:07:44
138
1
19
อื่นๆ นำเสนอองความรู้การพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ กำพล สารสนเทศฯ 2015-09-17/12:04:02
131
1
20
อื่นๆ ประชุมคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองดีเด่นระดับจังหวัด พนิดา กระสัง 2015-09-17/11:45:42
128
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ] 140 [ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]