พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบลหินเหล็กไฟ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-16/13:18:06
95
0
2
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบลคูเมือง กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-16/13:13:17
9325
3689
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-15/21:42:05
95
0
4
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการตำบลอีสานเขต ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-15/17:27:52
108
0
5
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-15/16:35:28
129
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมการอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-15/16:21:34
131
0
7
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานหมู่บ้าน OVC ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-15/16:10:51
190
0
8
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมและการจัดแสดงผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-15/15:37:07
157
0
9
อื่นๆ การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-15/15:33:13
89
0
10
อื่นๆ เวทีเสวนาการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-15/14:23:04
85
0
11
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯบ.ตะโก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-15/13:41:09
112
0
12
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมเครือข่าย องค์กรพัฒนาบทบาทสตรี รณกร พลับพลาชัย 2015-09-15/12:55:39
112
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พนิดา กระสัง 2015-09-15/12:43:48
196
0
14
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบล สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-15/12:42:53
9698
3161
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยียมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-15/12:16:08
9706
3167
16
การตรวจราชการกระทรวง/กรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-15/09:59:08
100
0
17
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OVC) บ้านมาบเหลาชะโอน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ดรุณี พลับพลาชัย 2015-09-14/23:11:58
128
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานกิจกรรมภายใต้โครงการ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-09-14/22:16:38
104
0
19
โครงการ กข.คจ. ประชุมเครือข่าย กข.คจ. ต.ละหานทราย ศศิพิมล ละหานทราย 2015-09-14/21:51:20
108
0
20
การพัฒนา OTOP การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ศศิพิมล ละหานทราย 2015-09-14/21:43:56
125
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ] 141 [ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]