พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการกองทุนโครงการ กข.คจ. และครัวเรือนเป้าหมาย บ้านจรเข้มาก ม.11 ต.จรเข้มาก วัฒนา บ้านกรวด 2015-09-14/17:59:23
127
0
2
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2557-2558 วัฒนา บ้านกรวด 2015-09-14/17:54:29
125
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมจัดนิทรรศเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ณ ฮอลล์ 6-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี วัฒนา บ้านกรวด 2015-09-14/17:39:22
162
0
4
อื่นๆ การศึกษาดูงานของคณะศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-14/17:05:44
108
0
5
อื่นๆ ศึกษาดูงาน cdd day ธีรวุฒิ กระสัง 2015-09-14/16:22:47
111
0
6
การพัฒนา OTOP ทัศนศึกษาดูงานหมู่บ้านจักสานบ้่านทวี ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-14/15:18:15
155
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทัศนศึกษาดูงานตามรอยเท้าพ่อ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-14/15:13:35
104
0
8
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบล สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-14/13:28:00
115
0
9
การพัฒนา OTOP จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและจำหน่าย OTOP ที่ถนนเซราะกราว กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-14/12:06:40
118
1
10
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ศึกษาดูงานกิจกรรมการประเมินผลการคัดเลือกหน่วยงานผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-14/12:03:38
110
0
11
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม แชะ แชร์บุญ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-14/11:47:55
9248
3677
12
การพัฒนา OTOP สนับสนุนกิจกรรมถนนคนเดิน "เซราะกราว" นที คูเมือง 2015-09-14/11:47:05
108
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี 2558 พนิดา กระสัง 2015-09-14/10:50:37
104
0
14
อื่นๆ การร่วมพิธีเปิดตลาดแลงลำมาศ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-09-14/09:39:53
111
0
15
องค์กรสตรี ประชุมสตรี อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-09-14/09:36:30
108
0
16
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-12/21:12:00
109
0
17
การพัฒนา OTOP ประกวดผ้าไหมมัดหมี่ของดีลำมาศ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-12/20:59:31
110
0
18
การพัฒนา OTOP ศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านมาบเหลาชะโอน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-12/13:50:27
130
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิพอเพรวง ตามรอยเท้าพ่อ สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-11/15:32:53
105
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-11/12:42:59
123
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] 142 [ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]