พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาดูงานหมู่บ้าน OVC ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-15/16:10:51
229
0
2
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมกิจกรรมการประกวดนวัตกรรมและการจัดแสดงผลงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-15/15:37:07
199
0
3
อื่นๆ การฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-15/15:33:13
110
0
4
อื่นๆ เวทีเสวนาการขับเคลื่อนกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-15/14:23:04
110
0
5
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯบ.ตะโก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-15/13:41:09
153
0
6
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมเครือข่าย องค์กรพัฒนาบทบาทสตรี รณกร พลับพลาชัย 2015-09-15/12:55:39
150
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง พนิดา กระสัง 2015-09-15/12:43:48
251
0
8
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบล สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-15/12:42:53
11461
3161
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ตรวจเยียมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-15/12:16:08
11544
3167
10
การตรวจราชการกระทรวง/กรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน นายธงชัย เจริญพานิชย์กุล ตรวจเยี่ยมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-15/09:59:08
130
0
11
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ศึกษาดูงาน ณ หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP (OVC) บ้านมาบเหลาชะโอน ตำบลชากพง อำเภอแกลง จังหวัดระยอง ดรุณี พลับพลาชัย 2015-09-14/23:11:58
156
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานกิจกรรมภายใต้โครงการ เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็ง ด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-09-14/22:16:38
127
0
13
โครงการ กข.คจ. ประชุมเครือข่าย กข.คจ. ต.ละหานทราย ศศิพิมล ละหานทราย 2015-09-14/21:51:20
145
0
14
การพัฒนา OTOP การปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ศศิพิมล ละหานทราย 2015-09-14/21:43:56
162
0
15
โครงการ กข.คจ. เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2558 ประชุมคณะกรรมการกองทุนโครงการ กข.คจ. และครัวเรือนเป้าหมาย บ้านจรเข้มาก ม.11 ต.จรเข้มาก วัฒนา บ้านกรวด 2015-09-14/17:59:23
158
0
16
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) เข้าร่วมประชุมตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน(จปฐ.) ปี 2557-2558 วัฒนา บ้านกรวด 2015-09-14/17:54:29
158
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมจัดนิทรรศเศรษฐกิจฐานรากมั่นคง ชุมชนเข้มแข็งด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยเท้าพ่อ ณ ฮอลล์ 6-8 อิมแพ็คเมืองทองธานี วัฒนา บ้านกรวด 2015-09-14/17:39:22
194
0
18
อื่นๆ การศึกษาดูงานของคณะศูนย์ส่งเสริมประชาธิปไตยและการเลือกตั้ง สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-14/17:05:44
141
0
19
อื่นๆ ศึกษาดูงาน cdd day ธีรวุฒิ กระสัง 2015-09-14/16:22:47
132
0
20
การพัฒนา OTOP ทัศนศึกษาดูงานหมู่บ้านจักสานบ้่านทวี ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-14/15:18:15
177
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ] 142 [ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]