พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทัศนศึกษาดูงานตามรอยเท้าพ่อ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-14/15:13:35
123
0
2
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมคณะกรรมการบริหารตำบล สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-14/13:28:00
148
0
3
การพัฒนา OTOP จัดนิทรรศการเศรษฐกิจพอเพียงและจำหน่าย OTOP ที่ถนนเซราะกราว กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-14/12:06:40
134
1
4
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ศึกษาดูงานกิจกรรมการประเมินผลการคัดเลือกหน่วยงานผลงานนวัตกรรมดีเด่น ประจำปี 2558 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-14/12:03:38
129
0
5
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม แชะ แชร์บุญ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-14/11:47:55
11043
3677
6
การพัฒนา OTOP สนับสนุนกิจกรรมถนนคนเดิน "เซราะกราว" นที คูเมือง 2015-09-14/11:47:05
128
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการพัฒนาตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี ปี 2558 พนิดา กระสัง 2015-09-14/10:50:37
134
0
8
อื่นๆ การร่วมพิธีเปิดตลาดแลงลำมาศ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-09-14/09:39:53
137
0
9
องค์กรสตรี ประชุมสตรี อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-09-14/09:36:30
139
0
10
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-12/21:12:00
128
0
11
การพัฒนา OTOP ประกวดผ้าไหมมัดหมี่ของดีลำมาศ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-12/20:59:31
143
0
12
การพัฒนา OTOP ศึกษาดูงานหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP บ้านมาบเหลาชะโอน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-12/13:50:27
148
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง งานเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิพอเพรวง ตามรอยเท้าพ่อ สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-11/15:32:53
121
0
14
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมกิจกรรมเศรษฐกิจฐานรากมั่นคงชุมชนเข้มแข็งด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ตามรอยเท้าพ่อ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-11/12:42:59
152
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านโคกยาง วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-11/10:25:32
157
0
16
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดสถานที่เตรียมจัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทาน บ้านโคกยาง วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-11/10:23:58
153
0
17
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตามการค้างชำระเงินยืม กข.คจ. บ้านตลาดแย้ วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-11/10:18:26
167
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านหนองจอก วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-11/10:16:34
153
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดสถานที่เตรียมจัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทาน บ้านหนองจอก วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-11/10:14:44
158
0
20
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP การฝึกอบรมสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นการทอผ้าภูอัคนีแก่เด็กเยาวชน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-11/10:03:12
141
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ] 143 [ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]