พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานเข้าหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-07/20:09:41
120
0
2
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามการแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียนกลุ่มออมทรัพย์ฯบ.ตะโก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-07/19:56:28
128
0
3
การประชาสัมพันธ์ ฝึกอบรมกฎหมายกองทุนหมู่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-07/19:32:07
114
0
4
การประชาสัมพันธ์ โครงการพัฒนาศักยภาพกำนัน - ผู้ใหญ่บ้านกรรมการหมู่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-07/19:03:29
129
0
5
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพฯด้านกฏหมายที่เกี่ยวข้องกับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-07/18:31:39
10844
3622
6
อื่นๆ ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร/เครือข่ายด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-07/18:05:25
117
0
7
อื่นๆ ร่วมในการติดตามผลการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ศรัญญา เมือง 2015-09-07/16:55:01
115
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-07/16:47:16
114
0
9
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา การประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลหลักเขต ประจำเดือนกันยายน 2558 สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-07/15:52:12
105
0
10
ผู้นำ อช/อช ประชุมชมรมอาสาพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประหยัด เมือง 2015-09-07/15:44:51
116
0
11
อื่นๆ ประชุมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานบุคลากรฯ พชกร ละหานทราย 2015-09-07/15:32:44
138
1
12
การประชาสัมพันธ์ อบรมโครงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร/เครือข่ายด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องในการสนับสนุนการดำเนินงานกทบ./และชุมชนเมือง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-09-07/14:45:02
163
0
13
ผู้นำ อช/อช ประชาคม อช. เพื่อคัดเลือกเป็นผู้นำ อช. ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง จ.บุรีรัมย์ นที คูเมือง 2015-09-07/14:38:11
101
0
14
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมชี้แจงการตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-07/14:22:04
124
0
15
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากร อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-07/14:06:54
139
0
16
การประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมโครงการพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการหมู่บ้าน อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-07/13:46:12
134
0
17
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุง สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-09-07/12:17:46
148
0
18
ผู้นำ อช/อช จัดเวทีคัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-07/12:02:06
11091
3624
19
การพัฒนา OTOP เยี่ยมกลุ่มโอทอปที่จำหน่ายในงานชม ชิม ชอป กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-07/11:57:08
133
0
20
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อำเภอคูเมืองจัดประชุม คกส.ต. และลูกหนี้ค้างชำระ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-07/11:48:46
11054
3572

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ] 146 [ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]