พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP ประชุมทีมงานเตรียมจัดตลาดนัดชุมชน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-03/22:07:37
98
0
2
อื่นๆ ประชุมแก้ไขปัญหาตำบลหนองแวง ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-09-03/21:22:20
147
0
3
การพัฒนา OTOP เยี่ยมให้กำลังใจหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-03/19:49:49
99
0
4
การพัฒนา OTOP ร่วมงาน ชม ชิม ชอบ นครชัยบุรีรินทร์ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-03/19:30:42
130
1
5
อื่นๆ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสพอัคคีภัยบ้านสวายจีก หมู่ 2 ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-03/17:17:58
93
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-03/16:32:33
123
0
7
การประชาสัมพันธ์ ประสานกลุ่มเป้าหมายตำบลห้วยราชอบรมโปรแกรมบัญชีกองทุนหมู่บ้านสำเร็จรูป นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-03/16:19:52
101
0
8
อื่นๆ ลงพื้นที่ เยี่ยมเยียน ผู้นำชุมชน อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-03/16:17:46
112
0
9
อื่นๆ ประชุม สพอ.คูเมือง เพื่อขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน นที คูเมือง 2015-09-03/15:54:26
97
0
10
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านระกาเสม็ด ต กันทรารมย์ พนิดา กระสัง 2015-09-03/15:50:37
184
0
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมติดตามและยืนยันข้อมูลการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี อ.คูเมือง นที คูเมือง 2015-09-03/15:45:07
90
0
12
การพัฒนา OTOP ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรม "ชม ชิม ช้อป OTOP นครชัยบุรินทร์" นที คูเมือง 2015-09-03/15:33:52
97
0
13
อื่นๆ สพอ.เมืองบุรีรัมย์ ร่วมให้กำลังใจและให้ความช่วยเหลือ ผู้ได้รับผลกระทบจากการเกิดอัคคีภัย ณ ตำบลสวายจีก สุพัตรา เมือง 2015-09-03/12:42:13
135
0
14
การพัฒนา OTOP จัดประชุมกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไหม ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-09-03/11:29:27
108
0
15
อื่นๆ ประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-03/11:22:41
84
0
16
การพัฒนา OTOP ร่วมประชุมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-09-03/11:17:52
115
0
17
กลุ่มออมทรัพย์ ร่วมพิธีเปิดที่ทำการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านห้วยหวายพัฒนา ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-09-03/11:08:26
135
0
18
การพัฒนาเครือข่าย OTOP การจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP นครชัยบุรินทร์ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-03/11:08:19
180
0
19
โครงการ กข.คจ. ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการโครงการกข.คจ.ม.12 ต.ห้วยหิน เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-09-03/11:00:41
114
0
20
อื่นๆ ร่วมปะชุมความมั่นคงตำบลโคกสะอาด ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-09-03/10:59:05
125
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ] 147 [ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]