พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ พอ.นางรอง เข้าร่วมประชุมคัดเลือกกองทุนหมู่บ้านและชุมชุนเมืองดีเด่น พศ2558 จันทกานต์ นางรอง 2015-09-07/10:44:59
11800
3567
2
การประชาสัมพันธ์ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ม.๑๓ ต.เสม็ด ประหยัด เมือง 2015-09-07/06:07:17
118
0
3
การประชาสัมพันธ์ อบรมการทำบัญชี กทบ. ประหยัด เมือง 2015-09-07/06:02:47
121
1
4
อื่นๆ การจัดอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-06/15:14:17
113
0
5
การประชาสัมพันธ์ ทำบุญตักบาตรทุกวันพระ ณ วัดอโศกนิมิตตาราม(วัดโคกสูง) ม.7 ต.ห้วยราชา นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-06/10:07:57
11460
3188
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทำบุญวันพระ ณ วัดโคกกระเบา ม.9 ต.สามแวง (หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบปี2552) นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-06/08:33:45
152
0
7
การประชาสัมพันธ์ ประชุมพัฒนาศักยภาพกรรมการหมู่บ้าน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-04/23:53:22
124
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดรุณี พลับพลาชัย 2015-09-04/21:18:37
109
0
9
อื่นๆ คัดเลือกคณะกรรมการกทบ.บ้านหนองหัวช้าง ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-09-04/15:52:27
137
0
10
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามงานกลุ่มออมทรัพย์ฯบ้านโคกสว่าง ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-09-04/15:46:57
176
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน บ้านยาง ม 4 ต ลำดวน พนิดา กระสัง 2015-09-04/14:30:09
224
0
12
อื่นๆ ประชุมอนุกรรมการสนับสนุนระดับอำเภอ (กทบ.) ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-04/13:22:44
153
0
13
อื่นๆ ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-09-04/08:18:33
171
0
14
อื่นๆ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมเพิ่มประสิทธิภาพ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-09-04/08:12:58
168
0
15
การพัฒนา OTOP ประชุมทีมงานเตรียมจัดตลาดนัดชุมชน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-09-03/22:07:37
122
0
16
อื่นๆ ประชุมแก้ไขปัญหาตำบลหนองแวง ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-09-03/21:22:20
191
0
17
การพัฒนา OTOP เยี่ยมให้กำลังใจหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-03/19:49:49
129
0
18
การพัฒนา OTOP ร่วมงาน ชม ชิม ชอบ นครชัยบุรีรินทร์ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-03/19:30:42
167
1
19
อื่นๆ ลงพื้นที่เยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสพอัคคีภัยบ้านสวายจีก หมู่ 2 ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-09-03/17:17:58
118
0
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๗ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-03/16:32:33
169
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ] 147 [ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]