พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. โครงการ กข.คจ. วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:34:40
144
0
2
โครงการ กข.คจ. โครงการ กข.คจ. วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:33:41
141
0
3
การพัฒนา OTOP ลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:32:20
134
0
4
การพัฒนา OTOP ลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:27:45
168
0
5
การพัฒนา OTOP ลงทะเบียนผู้ประกอบการ OTOP วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:26:44
176
0
6
การพัฒนา OTOP อบรมพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:12:08
151
0
7
การพัฒนา OTOP อบรมพัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการสินค้า OTOP วิมลลักษณ์ กระสัง 2016-08-30/14:09:46
141
0
8
อื่นๆ การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ทีวี พช. ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-30/11:27:23
129
0
9
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันรำลึกอนุสาวรีย์เราสู้ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ ไชยยา โนนดินแดง 2016-08-29/09:03:52
121
0
10
อื่นๆ เตรียมความพร้อมการอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านคลองหินลาด ม.๙ ไชยยา โนนดินแดง 2016-08-29/08:51:54
113
0
11
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การประชุมเชิงปฏิบัติการตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจ รายไตรมาส ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/15:54:33
119
0
12
สถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน การประชุมของสถาบันการจัดการเงินทุนชุมชน จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/15:49:02
119
0
13
การพัฒนา OTOP ติดตาม สนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มสตรีทอผ้าไหม จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/15:46:12
132
0
14
การประชาสัมพันธ์ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/15:43:22
125
0
15
พช.ใสสะอาด ประชุมประจำเดือนชี้แจง ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย และรับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/15:40:09
105
0
16
อื่นๆ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/15:36:36
107
0
17
อื่นๆ วันกำนัน - ผู้ใหญ่บ้าน จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/15:32:25
116
0
18
อื่นๆ กรรมการส่ง-รับ หีบการออกเสียงลงประชามติ จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/15:30:10
121
0
19
องค์กรสตรี ประชุมองค์กรสตรี จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/15:26:48
120
0
20
อื่นๆ อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/15:22:38
117
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ] 15 [ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]