พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สำรวจพื้นที่หมุ่บ้านท่องเที่ยงไหม อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-01/14:02:54
110
0
2
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สำรวจหมู่บ้านโฮมสเตย์และฐานเรียนรู้บ้านสนวนนอก ม.2 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-01/13:57:07
100
0
3
อื่นๆ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-01/12:12:55
97
1
4
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) รับรางวัลสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต้นแบบในการใช้ข้อมูล จปฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ปี 2558 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-01/11:58:46
111
5
5
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวชม ชิม ช้อป OTOP นครชัยบุรินทร์ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-01/11:52:40
9213
3570
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-01/11:44:03
87
0
7
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. (การพิจารณาอนุมัติเงินยืม) นันธนา บ้านกรวด 2015-09-01/11:18:39
107
0
8
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ถนนเซราะกราว) นันธนา บ้านกรวด 2015-09-01/11:12:44
120
0
9
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ (ถนนเซราะกราว) นันธนา บ้านกรวด 2015-09-01/11:09:20
91
0
10
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมกิจกรรมการนำเสนอโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ จังหวัดนครราชสีมา นันธนา บ้านกรวด 2015-09-01/11:00:14
133
0
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบึงเจริญ นันธนา บ้านกรวด 2015-09-01/10:54:54
130
0
12
โครงการเชิดชูเกียรติ รับมอบใบประกาศเกียรติคุณสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต้นแบบในการใช้ข้อมูล จปฐ. กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-09-01/10:04:35
160
0
13
โครงการ กข.คจ. ประชุมคร.เป้าหมาย ปกิตตา หนองหงส์ 2015-09-01/10:00:49
120
0
14
การประชาสัมพันธ์ พัฒนการอำเภอนางรอง ร่วมประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอนางรอง จันทกานต์ นางรอง 2015-09-01/09:55:23
136
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอันเชิญเงินพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านโคกกลางน้อย อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-09-01/08:57:18
99
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคก.สต.โคกกลาง อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-09-01/08:53:57
113
0
17
อื่นๆ สืบทอดภูมิปัญญาเทศบาลลำปลายมาศ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-09-01/08:51:31
106
0
18
อื่นๆ ติดตาม กทบ.หมู่ที่ 9 ต.โคกกลาง อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-09-01/08:46:02
111
0
19
โครงการ กข.คจ. ติดตาม กข.คจ. หมู่ที่ 3 ต.หนองโดน อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-09-01/08:41:42
94
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การติดตามผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๕๘ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-31/19:10:57
208
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ] 150 [ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]