พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประชาสัมพันธ์ ประชมเตรียมความพรอมเปิดหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม ณัฐชัย ห้วยราช 2015-09-01/23:23:53
111
0
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมความพร้อมหมู่บ้านในการอัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดิน พนิดา กระสัง 2015-09-01/22:16:15
144
0
3
การพัฒนา OTOP จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณ์ไหมและotop กลุ่มจังหวัดนครชัยบุรินทร์ ศศิพิมล ละหานทราย 2015-09-01/21:09:33
176
0
4
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ พนิดา กระสัง 2015-09-01/20:15:01
174
0
5
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวไหม อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-01/19:38:08
151
0
6
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประชุมเตรียมความพร้อมเปิดประตูสู่หมู่บ้านท่องเที่ยวไหมบ้านสนวนนอก ม.2 ต.สนวน นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-01/19:23:49
130
0
7
อื่นๆ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนกันยายน ๒๕๕๘ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-09-01/16:13:55
213
0
8
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนโครงการ กข.คจ. ชมพู บ้านกรวด 2015-09-01/15:32:49
141
0
9
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมอัญเชิญกองทุนแม่ ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-09-01/15:25:51
140
0
10
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. ชมพู บ้านกรวด 2015-09-01/15:23:43
136
0
11
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการจัดงาน ชม ชิม ช็อป นครชัยบุรินทร์ วิจิตรา เมือง 2015-09-01/15:07:30
170
0
12
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงาน คกสต.ทะเมนชัย อำพร ลำปลายมาศ 2015-09-01/14:51:11
107
0
13
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงาน คกสต.ลำปลายมาศ อำพร ลำปลายมาศ 2015-09-01/14:46:33
122
0
14
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว จัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Otop หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประหยัด เมือง 2015-09-01/14:25:54
116
0
15
การพัฒนา OTOP แถลงข่าว ชม ชิม ช้อบ"นครชัยบุรินทร์" ประหยัด เมือง 2015-09-01/14:18:49
113
0
16
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สำรวจพื้นที่หมุ่บ้านท่องเที่ยงไหม อดุลย์ ห้วยราช 2015-09-01/14:02:54
155
0
17
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว สำรวจหมู่บ้านโฮมสเตย์และฐานเรียนรู้บ้านสนวนนอก ม.2 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-09-01/13:57:07
132
0
18
อื่นๆ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-01/12:12:55
124
1
19
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) รับรางวัลสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอต้นแบบในการใช้ข้อมูล จปฐ. เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน ปี 2558 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-01/11:58:46
136
5
20
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวชม ชิม ช้อป OTOP นครชัยบุรินทร์ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-09-01/11:52:40
10974
3570

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ] 150 [ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]