พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ออกบริการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ สุชาติ พุทไธสง 2015-08-28/14:32:01
149
0
2
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การติดตาม ผลการดำเนินงาน กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-28/14:30:09
140
0
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการชำระหนี้กองทุน ฯ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-28/14:25:21
140
0
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินพระราชทานขวัญถุงกองทุนแม่ฯ บ.หนองกระทุ่ม ม.3 ต.ตูมใหญ่ อ.คูเมือง นที คูเมือง 2015-08-28/14:24:18
186
0
5
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทรน พนิดา กระสัง 2015-08-28/14:02:35
133
0
6
อื่นๆ ร่วมกับประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลสามแวงพิจารณาคัดเลือกผู้เข้าอบรมโปรแกรมบัญชีกองทุนหมู่บ้านสำเร็จรูป นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-28/13:16:42
127
0
7
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว อบรมหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม อดุลย์ ห้วยราช 2015-08-28/11:41:49
145
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน อัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดินและเพิ่มทุนศรัทธา กรกนก ประโคนชัย 2015-08-28/11:16:31
137
0
9
อื่นๆ ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ กรกนก ประโคนชัย 2015-08-28/11:11:17
129
0
10
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกสต.อำเภอลำปลายมาศ กรกนก ประโคนชัย 2015-08-28/11:05:17
135
0
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามผลการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-27/22:32:44
138
0
12
การพัฒนา OTOP ประชุมผู้ประกอบการ OTOP เตรียมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมนครชัยบุรินทร์ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-27/22:10:31
138
0
13
อื่นๆ การสำรวจความต้องการเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนตามมาตรการเร่งด่วน ศรัญญา เมือง 2015-08-27/18:27:43
137
0
14
การพัฒนา OTOP ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการเำเนินงานกลุ่มOTOP ศศิพิมล ละหานทราย 2015-08-27/17:57:55
146
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดวงพร นาโพธิ์ 2015-08-27/17:38:36
167
0
16
อื่นๆ โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจน พนิดา กระสัง 2015-08-27/17:25:36
119
0
17
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคกส.ต.หินโคน ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-08-27/17:13:15
128
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี บันทึกปากคำสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-08-27/17:10:59
134
0
19
การพัฒนา OTOP ประชุมผู้ประกอบการโอทอปและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเตรียมการจัดแสดงและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไหมและ OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ นที คูเมือง 2015-08-27/15:57:47
109
0
20
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว อบรมการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-27/15:12:34
129
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ] 154 [ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]