พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประชาสัมพันธ์ ศึกษาดูงานหมู่บ้านบุรีรัมย์สันติสุข 9 ดี ประหยัด เมือง 2015-08-27/15:10:19
125
0
2
การประชาสัมพันธ์ โครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ประหยัด เมือง 2015-08-27/15:04:36
7663
3054
3
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ประชุมกลุ่มทอผ้า ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-27/14:57:25
121
0
4
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-27/14:42:18
105
0
5
อื่นๆ โครงการปกป้องสถาบันและกิจกรรมตามรอยเบื้องพระยุคลบาท สุภาภรณ์ เมือง 2015-08-27/14:27:47
138
0
6
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมกลุ่มผ้าไหมเพื่อทำบัญชีรายการวัสดุ/ครุภัณฑ์โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วน ธีรวุฒิ กระสัง 2015-08-27/13:52:14
105
0
7
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ออกติดตามสำรวจข้อมูลการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่บ้านคลองหินลาด หมู่ที่9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดงไม่อยู่พื้นที่หนึ่งกลุ่มได้ข้อมูลหนึ่งกลุ่มโดยมีประธานกลุ่มให้ข่อมูล สมชิต โนนดินแดง 2015-08-27/13:35:09
101
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน จัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๖ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-27/12:59:24
173
0
9
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดพิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี ๒๕๕๘ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-27/12:53:40
7412
2727
10
การประชาสัมพันธ์ อบรมการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยว รณภพ สารสนเทศฯ 2015-08-27/12:23:13
132
0
11
อื่นๆ ฝึกอบรมการบันทึกบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (รุ่นที่ 2) กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-08-27/12:00:32
197
0
12
อื่นๆ ฝึกอบรมการบันทึกบัญชีกองทุนหมู่บ้าน (รุ่นที่ 1) กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-08-27/11:56:38
164
0
13
การพัฒนาหมู่บ้าน OTOP เพื่อการท่องเที่ยว ร่วมเป็นวิทยาการ อบรมการพัฒนาทักษะการบริหารจัดการหมู่บ้านท่องเที่ยวไหม วสัน ส่งเสริมฯ 2015-08-27/10:45:59
11783
3360
14
อื่นๆ อบรมการจัดทำบัญชีงบการเงินกองทุนหมู่บ้าน รุ่นที่ 2 พนิดา กระสัง 2015-08-27/10:44:51
11612
3214
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงบ้านโคกว่าน ม.9 ต.โคกว่าน อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-08-27/09:22:50
187
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามผลการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-26/21:31:41
140
0
17
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา สนับสนุนโครงการสันทนาการและศิลปะการแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-26/21:30:16
103
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน บ้านหนองจอก ตำบลเจริญสุข ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-26/21:26:15
11873
3639
19
กลุ่มออมทรัพย์ เปิดที่ทำการกลุ่ม ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-26/21:20:44
120
0
20
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมการจัดแสดงผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ OTOP ธีรวุฒิ กระสัง 2015-08-26/20:26:07
104
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ] 155 [ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]