พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา สนับสนุนโครงการสันทนาการและศิลปะการแสดงภูมิปัญญาผู้สูงอายุ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-26/21:30:16
81
0
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน บ้านหนองจอก ตำบลเจริญสุข ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-26/21:26:15
10076
3639
3
กลุ่มออมทรัพย์ เปิดที่ทำการกลุ่ม ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-26/21:20:44
94
0
4
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมการจัดแสดงผ้าไหมและผลิตภัณฑ์ OTOP ธีรวุฒิ กระสัง 2015-08-26/20:26:07
79
0
5
อื่นๆ ฝึกอบรมการจัดทำบัญชี งบการเงิน กองทุนหมู่บ้าน วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-26/19:53:29
106
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงเข้าหมู่บ้าน บ้านหนองจอก วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-26/19:50:17
104
0
7
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมจัดพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงเข้าหมู่บ้าน บ้านโคกยาง วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-26/19:48:12
92
0
8
การพัฒนา OTOP นำผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชน จำหน่าย ณ ถนนเซราะกราว วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-26/19:45:24
10122
3641
9
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามการดำเนินงานประธานสตรีตำบล ดอนกอก จิราพร นาโพธิ์ 2015-08-26/19:38:15
130
0
10
อื่นๆ กิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข พชกร ละหานทราย 2015-08-26/18:21:04
111
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่บ้านโคกสำโรง ม.2 ต.ช่อผกา ทอน ชำนิ 2015-08-26/18:12:20
10156
3638
12
อื่นๆ อบรมการจัดทำบัญชีงบการเงินกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง(รุ่นที่1) พนิดา กระสัง 2015-08-26/18:04:45
125
0
13
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่มาตรฐาน (ssg) ดวงพร นาโพธิ์ 2015-08-26/16:45:03
126
0
14
กลุ่มออมทรัพย์ ร่วมพิธีเปิดกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรกนก ประโคนชัย 2015-08-26/16:21:24
102
0
15
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนติดตาม กำกับดูแลการดำเนินงานโครงการ กข.คจ.บ้านกรวด ม.6 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-26/15:56:37
10210
3611
16
การพัฒนา OTOP การติดตามผลการดำเนินงานและประสานกลุ่มอาชีพ OTOP ศรัญญา เมือง 2015-08-26/15:16:11
120
0
17
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมจัดงานนำเงินพระราชทานกองทุนแม่ฯ เข้าหมู่บ้าน พยม บ้านกรวด 2015-08-26/14:18:55
104
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ที่บ้านโคกสำโรง ม.2 ต.ช่อผกา สุพจน์ ชำนิ 2015-08-26/13:32:13
155
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน งานทอดผ้าป่ากองทุนแม่ บ้านห้วยอุดม ตำบลจันดุม รณกร พลับพลาชัย 2015-08-26/13:21:41
145
0
20
โครงการ กข.คจ. ประชุมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับคณะกรรมการโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.)อำเภอหนองหงส์ ปี 2558 เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-08-26/13:17:58
126
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ] 155 [ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]