พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้ม กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-08-26/12:02:21
11087
3624
2
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมการพัฒนามาตรฐานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้นแบบ SSG SMART Sving Group จิราพร นาโพธิ์ 2015-08-26/11:38:31
176
0
3
ผู้นำ อช/อช ประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-08-26/10:05:34
6556
2782
4
อื่นๆ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เยี่ยมเยียนและมอบแนวทางการปฏิบัติงานฯ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-08-26/10:01:59
158
1
5
อื่นๆ จัดเวทีเสวนาคณะอนุกรรมการติดตามและสนับสนุนกองทุนหมู่บ้านฯ และเครือข่าย กทบ. กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-08-26/09:57:54
142
0
6
อื่นๆ ร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติราชการฯ ผ่านระบบ Video Conference กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-08-26/09:55:29
132
0
7
การประชาสัมพันธ์ ทอดผ้าป่าพึ่งพาตนเอง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-26/07:47:46
145
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เปิดป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-26/07:41:34
132
0
9
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เปืดป้ายหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-26/07:27:59
131
0
10
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-26/07:20:55
138
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เปิดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-08-25/22:47:31
145
0
12
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทาน คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-25/17:47:27
135
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมพิธีต้อนรับเงินขวัญถุงพระราชทาน คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-25/17:47:27
143
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน อดุลย์ ห้วยราช 2015-08-25/15:27:40
140
0
15
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. เพื่อทบทวนการดำเนินงานห้วงที่ผ่านมา และชี้แจงการดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพ อช./ผู้นำ อช. นที คูเมือง 2015-08-25/15:23:30
11095
3690
16
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านมะขาม ต.ตาเสา นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-25/14:50:51
128
0
17
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน พชกร ละหานทราย 2015-08-25/14:15:51
146
0
18
อื่นๆ รับชมรับฟังการประชุมกรมการพัฒนาชุม พนิดา กระสัง 2015-08-25/13:28:07
201
0
19
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมศูนย์ดำรงธรรม...ยิ้มเคลื่อนที่ ที่สำนักสงฆ์บ้านโคกพะไล ต.ละลวด ทอน ชำนิ 2015-08-25/12:47:27
150
0
20
อื่นๆ การปฏิบัติราชการ สุชญา กระสัง 2015-08-25/12:30:51
183
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ] 157 [ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]