พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี วันที่ 21 สิงหาคม 2558 ออกติดตามสำรวจข้อมูลการชำระหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีที่บ้านคลองหินลาด หมู่ที่9 ตำบลลำนางรอง อำเภอโนนดินแดงไม่อยู่พื้นที่หนึ่งกลุ่มได้ข้อมูลหนึ่งกลุ่มโดยมีประธานกลุ่มให้ข่อมูล สมชิต โนนดินแดง 2015-08-22/17:05:06
156
0
2
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลเจริญสุข ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-22/08:50:06
11065
3719
3
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมครัวเรือนยากจน ที่ตกเกณฑ์ จปฐ รณกร พลับพลาชัย 2015-08-21/19:55:42
154
0
4
โครงการ กข.คจ. ประชุมโครงการ กข.คจ. บ้านบัวพระ หมู่ที่ 3 ตำบลโคกย่าง วัฒนา บ้านกรวด 2015-08-21/19:21:52
164
0
5
การพัฒนา OTOP ศูนย์เรียนรู้การแพทย์แผนไทย ครูภูมิปัญญารุ่นที่7 สุภาภรณ์ เมือง 2015-08-21/18:47:54
10905
3489
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมจัดพิธีอันเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิ บ้านสำโรง ม.6 ต.พรสำราญ นที คูเมือง 2015-08-21/17:20:31
114
0
7
อื่นๆ เพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 ตำบลเมืองฝาง สุพัตรา เมือง 2015-08-21/16:38:14
161
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมพิธีอันเชิญเงินขวัยถุงพระราชทานกองทุนแม่ฯ สุชาติ พุทไธสง 2015-08-21/16:05:48
111
0
9
อื่นๆ การเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ ต.เมืองฝาง สิทธิพร เมือง 2015-08-21/15:58:31
11080
3579
10
อื่นๆ การเพิ่มศักยภาพกองทุนหมู่บ้าน หมู่ ๑๑ ต.เมืองฝาง สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-08-21/15:58:31
11080
3579
11
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ ว่าง บ้านกรวด 2015-08-21/15:20:35
136
0
12
อื่นๆ ประชุมลดใช้พลังงานภาครัฐ พยม บ้านกรวด 2015-08-21/15:03:46
144
5
13
อื่นๆ อบรมการลดพลังงานภาครัฐ ประจำปี 2558 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-08-21/14:54:22
147
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอันเชิญพระราชทานเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ดวงพร นาโพธิ์ 2015-08-21/14:46:01
159
0
15
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ร่วมงานถนนเซราะกราว วันที่ 2 สิงหาคม 2558 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-08-21/14:41:48
147
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมสัญจรกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าง บ้านกรวด 2015-08-21/14:40:03
11066
3673
17
อื่นๆ ประชุมเชิงปฏิบัติการลดใช้พลังงานประจำปีงบประมาณ 2558 ว่าง บ้านกรวด 2015-08-21/14:36:44
142
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมชี้แจงแนวทางการจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดิน ว่าง บ้านกรวด 2015-08-21/14:31:41
134
1
19
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ว่าง บ้านกรวด 2015-08-21/14:20:20
142
0
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงพระราชทานกองทุนแม่ของแผ่นดิน จิราพร นาโพธิ์ 2015-08-21/14:12:13
160
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ] 159 [ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]