พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ รณรงค์การออกเสียงลงประชามติ จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/15:19:22
124
0
2
อื่นๆ รับนโยบายเกี่ยวกับการออกเสียงลงประชามติ จากผู้ว่าราชการจังหวัด จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/15:16:07
141
0
3
อื่นๆ ตลาดเซราะกราวบุรีรัมย์ จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/15:12:26
142
0
4
ผู้นำ อช/อช โครงการอาสาพัฒนาชุมชนสนับสนุนการขับเคลื่อนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พศ...... จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/15:06:38
111
0
5
อื่นๆ แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.)รุ่นที่๖๙ จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/14:59:31
106
0
6
พช.ใสสะอาด ประชุมประจำเดือนชี้แจง ติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย และรับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/14:48:41
112
0
7
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ รับการนิเทศจาก พจ.และหัวหน้ากลุ่มงาน จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/14:29:51
102
0
8
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา การประชุมสัญจร ประจำตำบล จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/14:24:58
113
0
9
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ รับการนิเทศติดตามงาน หมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบ จากเจ้าหน้าที่ศพช.นครราชสีมา จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/14:09:02
108
0
10
อื่นๆ การประกวดหมู่บ้านสารสนเทศต้นแบบเพื่ือการพัฒนาคุณภาพชีวิต จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/14:02:10
124
0
11
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินผลชุดปฏิบัติการตำรวจชุมชนสัมพันธ์ดีเด่น ประจำปี๒๕๕๙ จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/13:55:34
112
0
12
อื่นๆ ลงพื้นที่ ศึกษาชุมชน จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/13:48:38
144
0
13
กลุ่มออมทรัพย์ ประชาสัมพันธ์ แนะนำแนวทางการขับเคลื่อนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/13:45:15
129
0
14
การตรวจราชการกระทรวง/กรม รับการนิเทศ ตรวจ ติดตามงาน จากผู้ตรวจราชการกรม จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/13:41:39
140
0
15
อื่นๆ การคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย จังหวัดบุรีรัมย์ จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/13:33:17
139
0
16
อื่นๆ รายงานตัว ณ ที่ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/13:26:15
162
0
17
พช.ใสสะอาด ประชุมชี้แจง รายงานตัว มอบหมายงาน และรับมอบนโยบายจากผู้บังคับบัญชา จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/13:03:18
136
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดิน จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/12:49:53
114
0
19
โครงการเชิดชูเกียรติ คัดสรรกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ในระดับจังหวัด จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/12:37:05
121
0
20
โครงการเชิดชูเกียรติ คัดสรรกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น จารุวรรณ ประโคนชัย 2016-08-27/12:22:31
109
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ] 16 [ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]