พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ การประชุมเพิ่มศักยภาพกองทุนชุมชน ศรัญญา เมือง 2015-08-21/10:37:38
130
0
2
อื่นๆ ดำวันวันแม่ เกี่ยววันพ่อ ศศิพิมล ละหานทราย 2015-08-21/09:48:47
156
0
3
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอันเชิญเงินขวัญถุงพระราชทาน ศศิพิมล ละหานทราย 2015-08-21/09:45:15
149
0
4
อื่นๆ เรื่อง ร่วมการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมปฏิบัติการโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2558 รายละเอียด ณ อาคารนวัตปัญญา ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-08-21/06:32:46
98
0
5
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การประชุมสัญจร คกส.จ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-08-21/06:28:20
101
0
6
อื่นๆ ร่วมประชุมเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรม หมู่บ้านรักษาศีล 5 กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-08-20/22:20:28
149
0
7
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการ กคส.จ.บุรีรัมย์ คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-20/21:11:15
135
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอัญเชิญเงินขวัญถุงการเพิ่มทุนกองทุนแม่ ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-08-20/19:14:47
134
0
9
การประชาสัมพันธ์ ประชุม Conference สุภาภรณ์ เมือง 2015-08-20/17:41:20
111
0
10
อื่นๆ ประชุมโครงการลดการใช้พลังงาน ประจำปี 2558 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-08-20/17:16:34
165
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมพิธิอันเชิญเงินกองทุนแม่ฯ สุชาติ พุทไธสง 2015-08-20/16:18:34
107
0
12
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมแห่ผ้าป่าสมทบเข้ากองทุนแม่บ้านไทยเจริญม.11 ต.บ้านแพ สุชาติ พุทไธสง 2015-08-20/16:16:45
109
0
13
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี เข้าร่วมประชุมสัญจรคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย ณ อ.เฉลิมพระเกียรติ นที คูเมือง 2015-08-20/16:08:15
111
0
14
อื่นๆ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ผ่านระบบ Video Conference สุชาติ พุทไธสง 2015-08-20/16:05:37
123
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมพิธีอันเชิญเงินขวัยถุงพระราชทานกองทุนแม่ฯ สุชาติ พุทไธสง 2015-08-20/16:03:05
119
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (คกส.ต) ครั้ง 2 อลิสา หนองกี่ 2015-08-20/16:02:25
174
0
17
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรัรัมย์ (คกส.จ.) อลิสา หนองกี่ 2015-08-20/16:02:21
163
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรัรัมย์ (คกส.จ.) อลิสา หนองกี่ 2015-08-20/15:57:43
180
0
19
อื่นๆ รับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ อดุลย์ ห้วยราช 2015-08-20/15:53:10
144
0
20
อื่นๆ โครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปี 2558 วัชรินทร์พร เมือง 2015-08-20/15:52:32
140
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ] 160 [ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]