พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมประชุม คณะกรรมการ กม.ตำบล ศรีสุดา ชำนิ 2015-08-20/15:50:16
117
0
2
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ศรีสุดา ชำนิ 2015-08-20/15:48:01
109
0
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (คกส.ต) ครั้ง 2 อลิสา หนองกี่ 2015-08-20/15:46:23
181
0
4
กลุ่มออมทรัพย์ คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ื่อการผลิตระดับอำเภอ ศรีสุดา ชำนิ 2015-08-20/15:43:52
119
0
5
กลุ่มออมทรัพย์ คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ื่อการผลิตระดับตำบล ศรีสุดา ชำนิ 2015-08-20/15:39:20
113
0
6
การประชาสัมพันธ์ ร่วมรับฟังการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตาม พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ผ่านระบบ Video Conference นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-20/15:38:17
119
0
7
อื่นๆ กิจกรรมวันแม่ ศรีสุดา ชำนิ 2015-08-20/15:33:16
116
0
8
กลุ่มออมทรัพย์ การพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตสู่ระดับมาตรฐาน SSG อดุลย์ ห้วยราช 2015-08-20/15:32:33
155
0
9
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพ่ือการผลิต ศรีสุดา ชำนิ 2015-08-20/15:29:43
109
0
10
การพัฒนา OTOP ติดตามการพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP ศรีสุดา ชำนิ 2015-08-20/15:27:33
109
0
11
กลุ่มออมทรัพย์ คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพ่ื่อการผลิตระดับตำบล ศรีสุดา ชำนิ 2015-08-20/15:24:23
119
0
12
อื่นๆ สพอ.กระสัง ร่วมรับฟังประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติ พรบ.การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ ผ่านระบบ Video. Conference พนิดา กระสัง 2015-08-20/15:14:14
118
0
13
อื่นๆ ป้องกันและปราบปราบยาเสพติด ประหยัด เมือง 2015-08-20/14:51:12
121
0
14
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมประจำเดือนคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ สมชิต โนนดินแดง 2015-08-20/14:43:14
153
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน กิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองอุดม รณกร พลับพลาชัย 2015-08-20/13:21:26
157
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การประชุมสัญจรคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จิราพร นาโพธิ์ 2015-08-20/11:18:15
158
0
17
โครงการ กข.คจ. ติดตาม กข.คจ.หมู่ที่ 14 ต.โคกกลาง อ.ลำปลายมาศ กรกนก ประโคนชัย 2015-08-20/11:14:51
122
0
18
อื่นๆ โครงการ"สร้างความเข้มแข็งสู่การปฏิรูปสังคม" พนิดา กระสัง 2015-08-20/11:11:14
142
0
19
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมคณะกรรมการ/สมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโก คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-20/10:57:12
139
0
20
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ สิทธิพร เมือง 2015-08-20/09:16:39
168
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ] 161 [ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]