พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การจัดทำแผนยุทธศาสตร์สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด หน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมฯ ดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-08-20/09:16:39
168
0
2
องค์กรสตรี วันแม่แห่งชาติ สิทธิพร เมือง 2015-08-20/09:14:54
130
0
3
องค์กรสตรี วันแม่แห่งชาติ สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-08-20/09:14:54
130
0
4
มชช. การประชุมประเมิน และรับรองผลการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) สิทธิพร เมือง 2015-08-20/09:12:29
157
0
5
มชช. การประชุมประเมิน และรับรองผลการพัฒนาตนเองของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-08-20/09:12:29
157
0
6
อื่นๆ ประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สิทธิพร เมือง 2015-08-20/09:06:22
164
0
7
อื่นๆ ประชุมชี้แจงและฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-08-20/09:06:22
164
0
8
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สิทธิพร เมือง 2015-08-20/09:03:53
157
0
9
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ค่ายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม สิทธิพร สารสนเทศฯ 2015-08-20/09:03:53
157
0
10
โครงการ กข.คจ. ประชุมทบทวนและสร้างความเข้าใจลูกหนี้ที่ค้างชำระเงินยืม กข.คจ. ศศิพิมล ละหานทราย 2015-08-19/19:57:19
147
0
11
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมงาน 12 สิงหา ที่จังหวัดบุรีรัมย์ รณกร พลับพลาชัย 2015-08-19/19:48:21
146
0
12
ผู้นำ อช/อช ชมรม ผู้นำ อช ถวายพานพุ่ม รณกร พลับพลาชัย 2015-08-19/19:44:18
154
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมงานพิธีต้อนรับกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้านหนองอุดม หมู่ที่15 ตำบลโคกขมิ้น รณกร พลับพลาชัย 2015-08-19/19:00:37
166
1
14
อื่นๆ กองทุนพึ่งพาตนเอง พนิดา กระสัง 2015-08-19/17:53:37
148
0
15
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ กิจกรรมสาธิตทำน้ำยาล้างจาน ศศิพิมล ละหานทราย 2015-08-19/17:52:18
142
0
16
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพบ้านตะคร้อ พนิดา กระสัง 2015-08-19/17:12:07
127
0
17
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันกำนัน ผญบ ดรุณี พลับพลาชัย 2015-08-19/17:06:25
150
0
18
โครงการ กข.คจ. คัดเลือกคณะกรรมการ กข.คจ.ระดับตำบล พัชรี ลำปลายมาศ 2015-08-19/15:56:44
140
0
19
โครงการ กข.คจ. ติดตาม กข.คจ. บ้านหนองโดนหมู่ที่ 2 อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-08-19/15:41:27
152
0
20
การพัฒนา OTOP ติดตามกลุ่มอาชีพหมู่บ้านโนนเจริญหมู่ที่ 4 อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-08-19/15:39:29
148
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ] 162 [ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]