พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน ต.โคกกลาง อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-08-19/15:37:21
131
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เยียมเยียนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-19/15:14:34
123
0
3
ผู้นำ อช/อช ประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน จังหวัดบุรีรัมย์ ชมพู บ้านกรวด 2015-08-19/15:12:38
149
0
4
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมพร้อมรับเงินขวัญถุงกองทุนแม่ของแผ่นดิน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-19/15:00:48
137
0
5
ผู้นำ อช/อช ประชุมขมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมขนจังหวัดบุรีรัมย์ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-19/14:54:59
132
0
6
ผู้นำ อช/อช ประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)จังหวัดบุรีรัมย์ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-19/12:17:47
141
0
7
กลุ่มออมทรัพย์ การติดตามสนับสนุนการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ศรัญญา เมือง 2015-08-19/10:46:58
197
0
8
อื่นๆ ร่วมการประชุมชี้แจงและฝึกอบรมปฏิบัติการโครงการลดใช้พลังงานในภาครัฐ ปีงบประมาณ 2558 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-19/09:17:24
145
0
9
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมการพิธีอัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดิน กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-08-18/20:35:25
159
0
10
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพััฒนาบทบาทสตรี สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-18/20:05:04
134
0
11
อื่นๆ กิจกรรม bike for mom ปั่นเพื่อแม่ ดวงพร นาโพธิ์ 2015-08-18/17:46:27
173
0
12
อื่นๆ กิจกรรมวันแม่ 12 สิงหาคม 2558 ดวงพร นาโพธิ์ 2015-08-18/17:32:24
173
0
13
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (ครั้งที่ 2) ดวงพร นาโพธิ์ 2015-08-18/17:21:54
170
0
14
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โครงการตามมาตรการสำคัญเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน พนิดา กระสัง 2015-08-18/17:19:04
136
0
15
อื่นๆ กิจกรรมวันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ดวงพร นาโพธิ์ 2015-08-18/17:07:56
167
0
16
โครงการเชิดชูเกียรติ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 วัฒนา บ้านกรวด 2015-08-18/16:43:35
160
0
17
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่ นที คูเมือง 2015-08-18/15:37:10
137
0
18
ผู้นำ อช/อช เข้าร่วมประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อกำหนดแนวทางการดำเนินงาน/กิจกรรมชมรมอาสาพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ 2559 นที คูเมือง 2015-08-18/15:27:16
146
0
19
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกส.ต. คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-18/15:08:59
150
0
20
อื่นๆ โครงการปลูกป่า 8300 ต้น ฟื้นฟูป่าต้นน้ำ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ในวันที่ 18 .ส.ค.58 ณ บ้านแม่นทัพแไทย ศศิพิมล ละหานทราย 2015-08-18/13:42:47
163
1

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ] 163 [ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]