พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ติดตามส่งเสริมสนับสนุนกลุ่มผู้ประกอบการOTOP ศศิพิมล ละหานทราย 2015-08-18/13:31:30
172
0
2
อื่นๆ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12สิงหาคม มหาราชินี จิราพร นาโพธิ์ 2015-08-18/12:56:11
182
0
3
อื่นๆ การจัดงานศิปาชีพ ประทีปไทย โอทอปก้าวไกลด้วยพระบารมี จิราพร นาโพธิ์ 2015-08-18/12:48:27
179
0
4
ผู้นำ อช/อช ประชุมจัดทำแผน - ผล ผู้นำ อช. ไตรมาสที่ 4 ปีงบประมาณ 2558 ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-08-18/12:42:41
393
0
5
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการจัดทำเว็บไซต์ รณภพ สารสนเทศฯ 2015-08-18/12:38:02
132
0
6
อื่นๆ วันกำนันผู้ใหญ่บ้าน 10 สิงหาคม 2558 ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-08-18/12:37:50
197
0
7
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-08-18/12:34:40
172
0
8
ผู้นำ อช/อช ประชุมอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ รณกร พลับพลาชัย 2015-08-18/12:29:48
167
0
9
ผู้นำ อช/อช ประชุมชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดยุรีรัมย์ จิราพร นาโพธิ์ 2015-08-18/12:29:45
11713
3573
10
อื่นๆ กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-08-18/12:23:00
205
0
11
มชช. ประชุมประเมินมาตรฐานงานพัฒนาชุมชน จิราพร นาโพธิ์ 2015-08-18/12:21:51
10943
3673
12
อื่นๆ รวมพลังองค์กรสตรีเมืองบุรีรัมย์ รวมใจถวายไท้องค์ราชินี (๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘) วัชรินทร์พร เมือง 2015-08-18/12:21:51
11069
3661
13
อื่นๆ เตรียมงาน "รวมพลังสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ รวมใจถวายไท้องค์ราชินี เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘(๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๘) วัชรินทร์พร เมือง 2015-08-18/12:18:40
147
0
14
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอผลงาน IPA (พลังกองทุนพึ่งพาตนเอง)สพจ.บุรีรัมย์ (๗ สิงหาคม ๒๕๕๘) วัชรินทร์พร เมือง 2015-08-18/12:16:26
162
0
15
ผู้นำ อช/อช ประชุมชมรมผู้นำอช จังหวัดบุรีรัมย์ สุดารัตน์ สตึก 2015-08-18/12:14:37
153
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มาติดตามสนับสนุนการจัดทำแผ่นป้ายหมู่บ้าน รณกร พลับพลาชัย 2015-08-18/12:14:33
152
0
17
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำ อช. อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-08-18/12:11:04
137
0
18
ผู้นำ อช/อช ร่วมประชุมร่วมกับชมรมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนจังหวัดบุรีรัมย์ ประหยัด เมือง 2015-08-18/12:09:43
117
0
19
มชช. นำเสนอผลการพัฒนาตนเอง มชช รณกร พลับพลาชัย 2015-08-18/12:08:33
149
0
20
โครงการ กข.คจ. ติดตาม กข.คจ. บ้านหนองโดนหมู่ที่ 2 อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-08-18/12:07:11
216
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ] 164 [ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]