พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (คกส.ต.) อำเภอนาโพธิ์ ธีรพันธ์ นาโพธิ์ 2015-08-18/09:40:45
113
0
2
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานกองทุน กขคจ. ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-18/09:33:31
81
0
3
อื่นๆ ประชุมเตรียมความพร้อมมาตรการสำคัญเร่งด่วนฯ กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-08-17/22:03:19
102
0
4
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมทำบุญทุกวันพระช่วงเข้าพรรษา กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-08-17/21:55:08
100
0
5
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-08-17/21:49:21
100
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเตรียมความพร้อมการอัญเชิญเงินขวัญถุง ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-08-17/20:46:53
94
0
7
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินโครงการ กข.คจ. คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-17/19:04:17
93
0
8
โครงการ กข.คจ. ประชุม กข.คจ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-17/17:52:57
87
0
9
องค์กรสตรี ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ พชกร ละหานทราย 2015-08-17/16:53:30
96
0
10
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอ IPA พยม บ้านกรวด 2015-08-17/16:47:59
97
0
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-08-17/16:38:40
88
0
12
มชช. นำเสนอ มชช. พยม บ้านกรวด 2015-08-17/16:35:01
88
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน พิธีอันเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดิน ธีรวุฒิ กระสัง 2015-08-17/16:33:32
82
0
14
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-17/16:29:10
95
0
15
การประชาสัมพันธ์ จัดรายการวิทยุ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-08-17/16:28:52
64
0
16
การพัฒนา OTOP จัดแสดงสินค้า OTOP ณ ถนนเซราะกราว พยม บ้านกรวด 2015-08-17/16:28:40
89
0
17
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นำผู้นำสตรี คกส.ต. ร่วมกิจกรรมปั่นเพื่อแม่ วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-17/16:21:17
94
0
18
อื่นๆ ร่วมปั่นจักรยาน ชมพู บ้านกรวด 2015-08-17/15:58:33
90
0
19
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันแม่ ชมพู บ้านกรวด 2015-08-17/15:50:19
82
0
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน เตรียมความพร้อมพิธีอันเชิญเงิขวัญถุงพระราชทาน กองทุนแม่ของแผ่นดิน สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-08-17/15:48:09
88
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ] 164 [ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]