พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP การจัดกิจกรรมถนนเซราะกราว สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-08-17/14:37:16
151
0
2
การตรวจราชการกระทรวง/กรม นำเสนอผลงานตัวชี้วัดกรม สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-08-17/14:28:11
140
0
3
อื่นๆ วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-08-17/14:15:52
139
0
4
การพัฒนา OTOP ประชุม พอ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-17/13:24:40
109
0
5
อื่นๆ Bike for Mom สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-08-17/12:08:30
137
0
6
อื่นๆ วันแม่แห่งชาติ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-08-17/11:57:25
137
0
7
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-08-17/11:36:33
136
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมประชุมติดตามการดำเนินโครงการพระราชดำริ (เศรษฐกิจพอเพียง) สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-08-17/11:10:35
153
0
9
อื่นๆ ร่วมประชุม ณ ด่านช่องสายตะกู สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-08-17/10:44:01
146
0
10
อื่นๆ ร่วมประชุมประเมินผลกิจกรรม กอ.รมน.จังหวัดบุรีรัมย์ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-08-17/10:34:03
153
0
11
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุน กข.คจ. สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-08-17/10:17:59
172
0
12
กลุ่มออมทรัพย์ คัดเลือกเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ชมพู บ้านกรวด 2015-08-17/10:02:25
139
0
13
อื่นๆ ร่วมเป็นเกียรติต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมและตรวจติดตามประเมินหมู่บ้าน (อพป.) ปี 58 ชมพู บ้านกรวด 2015-08-17/09:57:54
144
0
14
อื่นๆ ร่วมงานถนนเซราะกราว ชมพู บ้านกรวด 2015-08-17/09:29:56
136
0
15
อื่นๆ ร่วมงานถนนเซราะกราว ชมพู บ้านกรวด 2015-08-17/09:24:26
126
0
16
อื่นๆ ร่วมงานการมอบรางวัลจัดเก็บ จปฐ. ดีเด่น ปี 58 ชมพู บ้านกรวด 2015-08-17/09:05:49
138
0
17
อื่นๆ ปั่นเพื่อแม่ Bike for mom ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-16/22:53:13
119
0
18
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-16/22:42:55
107
0
19
มชช. ประชุมประเมินมาตรฐานงานชุมชน ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-16/22:34:03
113
0
20
การประชาสัมพันธ์ bike for mom ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-16/22:25:43
125
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ] 167 [ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]