พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประชาสัมพันธ์ bike for mom ณัฐชัย ห้วยราช 2015-08-16/22:20:22
123
0
2
อื่นๆ bike for MOM นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-16/16:10:32
127
0
3
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตาม สนับสนุนการแก้ไขปัญหากรณีร้องเรียน คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-16/12:17:40
137
0
4
อื่นๆ ถนนคนเดินฯ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-08-15/18:15:22
112
0
5
อื่นๆ ประชุมเตรียมความพร้อม "Bike for Mom ปั่นเพ่่อแม่" ประหยัด เมือง 2015-08-15/14:01:30
120
0
6
มชช. ประเมินกลุ่เป้าหมายปี2558 ประหยัด เมือง 2015-08-15/13:56:09
125
0
7
มชช. ร่วมกิจกรรมนำเสนอผลการพัฒนาตามมาตรฐาน มชช. อำพร ลำปลายมาศ 2015-08-14/17:15:39
118
0
8
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันแม่และbike for mom อ.ปะคำ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-08-14/16:33:18
131
0
9
มชช. ประชุมประเมินรับรองผลการพัฒนาตนเอง ธีรวุฒิ กระสัง 2015-08-14/16:30:20
116
0
10
มชช. ประชุมประเมิน และรับรองผลการพัฒนาชุมชนของกลุ่มเป้าหมายเพื่อเข้าสู่ระบบมาตรฐานงานชุมชน (มชช.) นที คูเมือง 2015-08-14/15:22:53
127
0
11
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง บ้านสี่เหลี่ยม ม.2 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-14/11:19:45
129
0
12
มชช. นำเสนอผลการพัฒนาตนเองตาม ระบบ มชช. วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-14/10:12:01
148
0
13
อื่นๆ ประชุมฝึกอบรมการจัดทำบัญชี กทบ. จังหวัดบุรีรัมย์ วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-14/10:09:08
146
0
14
องค์กรสตรี การนำเสนอผลการจัดกิจกรรมขององค์กรสตรีต่อสภาอบต.ถลุงเหล็กในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปี2559 ศรัญญา เมือง 2015-08-14/10:07:39
123
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์พระบรมราชินีนาถ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-14/07:43:42
140
0
16
กลุ่มออมทรัพย์ คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่าย ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-13/21:56:17
110
0
17
อื่นๆ การฝึกอบรมบัญชีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจังหวัดบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-08-13/16:58:32
109
0
18
อื่นๆ ร่วมงานวันแม่แห่งชาติ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-08-13/16:37:20
113
0
19
กลุ่มออมทรัพย์ คัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-08-13/16:08:09
132
0
20
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-13/16:04:57
159
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ] 168 [ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]