พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ร่วมกิจกรรมการตรวจติดตาม ประชุมไตรมาสเขตตรวจราชการ 12 13 14 ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-26/15:06:38
109
0
2
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ร่วมกิจกรรมการตรวจติดตาม ประชุมไตรมาสเขตตรวจราชการ 12 13 14 ศรัญญา เมือง 2016-08-26/12:28:22
106
0
3
อื่นๆ การสนับสนุนการดำเนินงานศูนย์เรียนรู้สัมมาชีพชุมชนสายยาว ศรัญญา เมือง 2016-08-26/12:05:00
81
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ศรัญญา เมือง 2016-08-26/12:00:22
90
0
5
กลุ่มออมทรัพย์ สรุปบทเรียนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตาลอง เฉลิมเกียรติ สตึก 2016-08-25/18:26:34
149
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง cc กฤษฎา สตึก 2016-08-25/18:22:26
147
0
7
การประชาสัมพันธ์ รณรงค์และให้ความรู้การออกเสียงประชามติ ชรัญดา ปะคำ 2016-08-24/10:31:07
116
0
8
ผู้นำ อช/อช โครงการรักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักถิ่น กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ วันสิ่งแวดล้อมโลก ชรัญดา ปะคำ 2016-08-24/10:28:27
139
0
9
อื่นๆ โครงการขับเคลื่อนศูนย์การเรียนรู้ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ชรัญดา ปะคำ 2016-08-24/10:18:45
105
0
10
อื่นๆ ประชุมครู ข ชรัญดา ปะคำ 2016-08-24/10:15:44
115
0
11
ผู้นำ อช/อช โครงการอาสาพัฒนาชุมชนสนับสนุนการขับเคลื่อนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ชรัญดา ปะคำ 2016-08-24/10:11:26
111
0
12
การพัฒนา OTOP สนับสนุนการจำหน่ายสินค้า OTOP ประพิน พุทไธสง 2016-08-23/16:08:03
129
0
13
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประพิน พุทไธสง 2016-08-23/16:05:20
123
0
14
การพัฒนา OTOP ประชุมชี้แจงการคัดสรรหนึ่งตำบลหนึ่งสุดยอดผลิตภัณฑ์ไทย ปี 2559 ประพิน พุทไธสง 2016-08-23/15:57:49
146
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดเวทีเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(ภาคการเกษตร) ประพิน พุทไธสง 2016-08-23/15:51:58
131
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดเวทีเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(ภาคการเกษตร) ประพิน พุทไธสง 2016-08-23/15:49:29
131
0
17
การพัฒนา OTOP นำผลผลิตของกลุ่มอาชีพ ผู้ประกอบการ OTOP มาจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ ประพิน พุทไธสง 2016-08-23/15:46:06
136
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประพิน พุทไธสง 2016-08-23/15:43:15
124
0
19
การพัฒนา OTOP ส่งเสริมสนับสนุนการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ประพิน พุทไธสง 2016-08-23/15:38:21
173
0
20
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ติดตามเยี่ยมบ้านเด็กที่ได้รับทุนจากกองทุนพัฒนาเด็กชนบทฯ ประพิน พุทไธสง 2016-08-23/15:35:46
121
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ] 17 [ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]