พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมเทิดพระเกียรติ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหามหาราชินี วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-12/21:43:08
161
0
2
กองทุนแม่ของแผ่นดิน อัญเชิญกองทุนแม่ของแผ่นดินและเพิ่มทุนศรัทธา ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-12/20:56:35
134
0
3
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา กิจกรรมวันแม่ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-12/20:35:57
119
0
4
องค์กรสตรี กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สุภาภรณ์ เมือง 2015-08-12/17:59:10
119
0
5
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมซักซเอมแนว ทางการจัดกิจกรรมตเอนรับเงินขวัญถุงพระราชทาน คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-12/14:22:30
141
0
6
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมกิจกรรมประกวดโครงการ IPA เขตตรวจราชการฯ ที่14 สโมสรร่วมเริงไชย ค่ายสุรนารี นครราชสีมา อัญชัญ บ้านกรวด 2015-08-12/11:43:37
202
0
7
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมเเตรียมความพร้อมจัดกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินหมู่บ้านเป้าหมายปี 2557.2558 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-08-12/11:36:10
166
0
8
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-12/08:14:48
143
0
9
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-08-12/07:14:50
120
0
10
องค์กรสตรี จัดเตรียมกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ สุภาภรณ์ เมือง 2015-08-11/19:15:53
114
0
11
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน สพอ.ห้วยราช ประจำเดือน สิงหาคม 2558 อดุลย์ ห้วยราช 2015-08-11/17:28:33
164
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียบ ทิพย์วิภา ชำนิ 2015-08-11/15:49:48
161
0
13
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมวันกำนัน/ผญบ. สุชาติ พุทไธสง 2015-08-11/14:47:45
116
0
14
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เขตตรวจราชการที่ 14 สุชาติ พุทไธสง 2015-08-11/14:45:46
151
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อสมทบกองทุนแม่ของแผ่นดิน สุนันท์ โนนสุวรรณ 2015-08-11/14:36:33
149
0
16
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมแก้ไขตำบลตาจง พชกร ละหานทราย 2015-08-11/12:57:20
151
1
17
โครงการเชิดชูเกียรติ ผู้นำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนรับรางวัล กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-08-11/12:53:28
120
0
18
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกแก้ปัญหาภัยแล้ง นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-11/12:43:49
128
0
19
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ประจำปี 2558 กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-08-11/12:38:25
110
0
20
อื่นๆ ร่วมประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-08-11/12:32:20
124
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ] 170 [ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]