พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน (สภาผู้นำชุมชน) บ้านโคกเพชร ม.7 ต.เสม็ด ประหยัด เมือง 2015-08-09/22:01:37
126
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประชาคมหมู่บ้านบูรณาการส่งเสริมกิจกรรมสาธิต(อาชีพ) ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-08/22:36:09
132
0
3
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอโครงการริเริ่มสร่างสรรค์ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-08/22:24:38
121
0
4
องค์กรสตรี ประชุมองค์กรสตรี (คกสต.) ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-08/22:13:21
116
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดประชาคมเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-08-08/15:47:18
114
0
6
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ การนำเสนอผลงาน IPA จังหวัดบุรีรัมย์ ประหยัด เมือง 2015-08-08/03:46:58
135
0
7
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.เสม็ด ประหยัด เมือง 2015-08-08/03:37:32
128
0
8
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านบัว ประหยัด เมือง 2015-08-08/03:18:14
113
0
9
อื่นๆ กิจกรรม Big cleaning day พนิดา กระสัง 2015-08-07/20:12:59
134
0
10
PA การคัดเลือกหน่วยงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ดีเด่น พนิดา กระสัง 2015-08-07/19:54:17
122
0
11
โครงการ กข.คจ. ติดตามส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ศศิพิมล ละหานทราย 2015-08-07/18:56:07
155
0
12
การพัฒนา OTOP ติดตาม ส่งเสริมสนับสนุนการเำเนินงานกลุ่มOTOP ศศิพิมล ละหานทราย 2015-08-07/18:46:43
154
0
13
อื่นๆ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาตำบล ชุดทีมตำบล ศศิพิมล ละหานทราย 2015-08-07/18:32:03
146
0
14
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง บ้านดวน ม.7 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-07/16:09:58
134
0
15
อื่นๆ ร่วมเป็นสักขีพยานการขอคืนพื้นที่สาธารณะ ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-08-07/15:46:42
161
1
16
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมติดตามการดำเนินงานพัฒนาชุมชนการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-08-07/15:30:07
10982
3571
17
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-07/12:10:14
120
0
18
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง บ้านโคก ม.4 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-07/11:18:18
128
0
19
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอผลการขับเคลิ่อนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-08-07/10:13:32
111
0
20
ผู้นำ อช/อช ประชุมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) จัดทำแผน - ผล ไตรมาส 4 ปี 2558 จิราพร นาโพธิ์ 2015-08-06/16:37:01
171
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ] 172 [ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]