พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง บ้านใหม่ ม.2 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-06/16:30:20
134
0
2
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง บ้านสะแกสามัคคี ม.4 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-08-06/16:26:10
136
0
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกสต.อำเภอลำปลายมาศ ศรีสุดา ชำนิ 2015-08-06/15:24:02
133
0
4
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์ระดับตำบล ศรีสุดา ชำนิ 2015-08-06/15:20:14
117
0
5
โครงการ กข.คจ. ประชุมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินงานกองทุน กข.คจ. ไชยยา โนนดินแดง 2015-08-06/14:55:53
158
0
6
อื่นๆ กิจกรรมหว่านวันแม่ อำเภอโนนดินแดง ประจำปี ๒๕๕๘ ไชยยา โนนดินแดง 2015-08-06/14:50:22
140
0
7
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ต.โคกกลาง อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-08-06/14:29:20
144
0
8
อื่นๆ ติดตาม กทบ.บ้านหนองขวาง อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-08-06/14:24:31
139
0
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามหมู่บ้านรักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สุรจิต บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-06/14:07:50
172
0
10
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามหมู่บ้านรักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สุรจิต บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-06/14:06:22
179
0
11
กลุ่มออมทรัพย์ ทบทวนเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับอำเภอ ศศิพิมล ละหานทราย 2015-08-06/11:35:43
172
0
12
อื่นๆ การคัดเลือกพ่อดีเด่น ปี 2558 ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-05/20:10:55
179
0
13
องค์กรสตรี ประชุม กพ.สต., คก.สต.เสม็ด ประหยัด เมือง 2015-08-05/15:06:13
122
0
14
กองทุนแม่ของแผ่นดิน อบรมเตรียมความพร้อมหมู่บ้านต้นกล้ากองทุนแม่ของแผ่นดิน ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-08-05/14:28:58
163
0
15
อื่นๆ กิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-05/13:44:45
174
0
16
โครงการ กข.คจ. ประชุมกองทุน กข.คจ.บ้านหนองสมบูรณ์ หมู่ 10 ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-08-05/13:10:13
119
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การประชุมเชิงปฏิบัติการ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-05/12:13:24
141
0
18
โครงการ กข.คจ. ประชุม กข.คจ. สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-08-05/12:10:22
146
0
19
โครงการ กข.คจ. ประชุมพิจารณาอนุมัติเงินยืมให้กับครัวเรือนเป้าหมาย เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-08-05/11:15:10
149
0
20
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนยากจน ปี 2557 ประหยัด เมือง 2015-08-04/15:20:18
121
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ] 173 [ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]