พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
องค์กรสตรี ร่วมเป็นวิทยากรอบรมพัฒนาบทบาทสตรี พชกร ละหานทราย 2015-08-04/12:05:23
157
0
2
อื่นๆ ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2015-08-04/11:03:13
122
0
3
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมทีมสนับสนุนเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินผลโครงการพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง สุชาติ พุทไธสง 2015-08-04/10:30:38
139
0
4
อื่นๆ การประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำเดือนสิงหาคม 2558 ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-08-04/07:21:52
229
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2558 กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-08-03/21:05:31
182
0
6
องค์กรสตรี ประชุมติดตามสนับสนุนการดำเนินงานและเตรียมการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา12 สิงหาคม สุภาภรณ์ เมือง 2015-08-03/15:11:27
10903
3644
7
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-08-03/14:02:28
123
0
8
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมทีมสนับสนุนเตรียมความพร้อมการตรวจประเมินผลโครงการพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง ศรัญญา เมือง 2015-08-02/12:09:20
136
0
9
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมทีมสนับสนุนการถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนฯ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-08-02/11:23:55
136
0
10
โครงการเชิดชูเกียรติ โครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๘ กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-07-29/13:54:24
174
0
11
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมสนับสนุนการฝึกอบรมกับ อบต.สูงเนิน สุชญา กระสัง 2015-07-29/09:24:31
199
0
12
การบริหารแผนงาน/โครงการ การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-07-29/06:14:04
187
0
13
โครงการเชิดชูเกียรติ การมอบใบประกาศกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี ๒๕๕๘ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-07-29/06:06:58
201
0
14
อื่นๆ การทอดผ้าป่ากองทุนพี่งพาตนเองจังหวัดบุรีรัมย์ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-07-29/06:01:23
168
0
15
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ การประกวดโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ "พลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง"และกิจกรรมพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๘ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-07-29/05:48:50
229
0
16
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การรับการตรวจติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๘ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-07-29/05:38:43
182
1
17
องค์กรสตรี การประชุมเพิ่มประสิทธิภาพคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ประจำปี ๒๕๕๘ ทวี บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-07-29/05:31:04
169
0
18
อื่นๆ ็ผ้าป่ากองทุนพึ่งพาตนเอง ศศิพิมล ละหานทราย 2015-07-28/20:46:36
180
0
19
องค์กรสตรี ประชุม กพ.สต., คก.สต.หลักเขต ประหยัด เมือง 2015-07-28/20:21:12
10844
3578
20
อื่นๆ ผ้าป่าสมทบกองทุนบุรีรัมย์สันติสุขเพื่อการพึ่งพาตนเองจังหวัดบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-28/19:57:58
126
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ] 174 [ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]