พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมสนับสนุนการดำเนินงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบาทบาทสตรีตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-28/18:22:37
129
1
2
อื่นๆ โครงการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวิตให้แก่ผู้พิการ ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-07-28/17:11:20
140
0
3
อื่นๆ ผ้าป่ากองทุนพึ่งพาตนเองบุรีรัมย์สันติสุข กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-07-28/16:11:52
203
0
4
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ถ่ายทำวิดิทัศน์พลังกองทุนพึ่งตนเองบ้านตาหล่ำ ม.9 ต.หินเหล็กไฟ อ.คูเมือง นที คูเมือง 2015-07-28/16:06:59
11084
3676
5
อื่นๆ ทอดผ้าป่าสมทบกองทุนบุรีรัมย์สันติสุขเพื่อการพึ่งพาตนเอง นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-28/14:39:12
135
0
6
อื่นๆ ร่วมรับฟัง การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน วันที่27 ก.ค.2558 เบญจพร หนองกี่ 2015-07-28/11:20:59
211
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมการจัดทำป้ายหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง รณกร พลับพลาชัย 2015-07-28/10:12:55
170
0
8
องค์กรสตรี ประชุม กพ.สต., คก.สต.บ้านบัว ประหยัด เมือง 2015-07-28/03:26:45
137
0
9
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง ม.3 บ้านตลาดห้วยราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-27/20:44:45
154
0
10
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-27/19:46:30
124
0
11
อื่นๆ ทีวี พช. การประชุมกรมการพัฒนาชุมชน ครั้งที่ 7/2558 วสัน ส่งเสริมฯ 2015-07-27/17:49:55
154
0
12
องค์กรสตรี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีและคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลบ้านบัว สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-27/15:52:49
124
0
13
อื่นๆ เพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเองบ้านสุขสมบูรณ์ ม.10 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-27/15:28:25
152
0
14
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนยากจน ต.หายโศก นิชาภา พุทไธสง 2015-07-27/13:37:54
179
0
15
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน ก.ค.58 นิชาภา พุทไธสง 2015-07-27/13:33:59
173
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมขับเคลื่อนการบริหารงานและสนับสนุนการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล นิชาภา พุทไธสง 2015-07-27/13:30:25
169
0
17
กองทุนพัฒนาเด็กชนบท ประชุมสัมมนาจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล/จังหวัด ว่าง บ้านกรวด 2015-07-24/18:12:00
163
0
18
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมพิจารณาโครงการ กข.คจ. ว่าง บ้านกรวด 2015-07-24/18:09:00
160
0
19
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ว่าง บ้านกรวด 2015-07-24/18:07:15
165
0
20
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมจัดทำแผนพัฒนาเครือข่าย OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ว่าง บ้านกรวด 2015-07-24/18:04:48
157
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ] 175 [ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]