พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมงานวันเริ่มต้นการทำเกษตร อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-07-24/10:32:25
152
0
2
อื่นๆ กิจกรรมการพัฒนาชุมชน ธีรวุฒิ กระสัง 2015-07-24/09:15:12
117
0
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการสัมมนาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล ธีรวุฒิ กระสัง 2015-07-24/09:12:43
119
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จัดนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-07-24/08:43:06
133
0
5
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะกรรมการ/สมาชิก กลุ่มทอผ้าบ้านคูณ ม.7,8 ต.บ้านเป้า อ.พุทไธสง ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-07-24/08:36:02
169
0
6
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกวดหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-07-24/08:15:35
138
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง 1 ไร่ไร้ความจน ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-07-24/08:08:29
136
0
8
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการสัมมนาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-23/23:40:33
128
0
9
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอผลงานพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-23/23:30:14
130
0
10
อื่นๆ โครงการรักราฎ์รักแผ่นดิน เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสครบรอบ60พรรษา ศศิพิมล ละหานทราย 2015-07-23/21:32:28
145
0
11
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม ประกวดหมู่บ้านเอาชนะยาเสพติดระดับภาค ปี 2558 ศศิพิมล ละหานทราย 2015-07-23/21:04:01
10079
3586
12
อื่นๆ ประชุมการไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทและการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-23/20:31:06
9983
3571
13
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเองบ้านบุตาแพง ม.5 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-23/19:16:15
10064
3582
14
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเองบ้านสง่างาม ม.9 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-23/19:06:21
125
1
15
อื่นๆ 20 ก.ค.58 ร่วมประชุมสัญจร กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ตำบลลำไทรโยง อำเภอนางรอง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-23/11:49:29
9709
3234
16
การพัฒนา OTOP 17-18 ก.ค.58 จัดงานตลาดนัดไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ ตามนโยบายกรมการพัฒนาชุมชน พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-23/11:41:50
9639
3282
17
องค์กรสตรี ประชุมองค์กรสตรีอำเภอนางรอง เตรียมจัดงานวันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2558 พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-23/11:38:29
130
0
18
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 21 ก.ค.58 ประชุมทีมวิทยากร เตรียมนำเสนอผลงาน โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ พลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-23/11:29:45
128
0
19
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 21 ก.ค.58 นำเสนอผลงาน IPA พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-23/11:23:07
124
0
20
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการสัมมนาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-23/11:14:35
115
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ] 176 [ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]