พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชาสัมพันธ์งานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ว่าง บ้านกรวด 2015-07-24/18:02:33
162
0
2
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ฝึกอบรมการจัดทำบัญชีกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ว่าง บ้านกรวด 2015-07-24/17:58:36
158
0
3
การพัฒนา OTOP จัดแสดงนิทรรศการภูมิปัญาการย้อมสีธรรมชาติ ว่าง บ้านกรวด 2015-07-24/17:55:20
175
0
4
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติผู้นำ และกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ว่าง บ้านกรวด 2015-07-24/17:52:53
11160
3553
5
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ สู่มาตรฐาน ssg ศศิพิมล ละหานทราย 2015-07-24/17:52:11
11227
3591
6
กลุ่มออมทรัพย์ ออกติดตามกลุ่มออมทรัยฯ บ.โศกนาค ม.6 ต.หินเหล็กไฟ พัชรี ลำปลายมาศ 2015-07-24/16:01:56
150
0
7
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงาน กข.คจ. ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-07-24/15:42:01
160
0
8
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กิจกรรมสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (คกส.ต.) ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-07-24/15:06:45
162
1
9
อื่นๆ ร่วมโครงการนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชน สุชาติ พุทไธสง 2015-07-24/14:55:13
133
0
10
องค์กรสตรี ประชุมเตรียมความพร้อมการจำหน่ายดอกมะลิเพื่อหารายได้สมทบกองทุนฯเนื่องในวันแม่แห่งชาติ ธันยพร กระสัง 2015-07-24/14:51:12
154
0
11
อื่นๆ จัดนิทรรศการหมู่บ้านขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน สุชาติ พุทไธสง 2015-07-24/14:47:45
142
0
12
อื่นๆ จัดนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตลาดนัดเซราะกราว สุชาติ พุทไธสง 2015-07-24/14:37:10
165
0
13
อื่นๆ จัดนิทรรศการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตลาดนัดเซราะกราว สุชาติ พุทไธสง 2015-07-24/14:36:14
136
0
14
กลุ่มออมทรัพย์ ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพยืเพื่อการผลิต สุชาติ พุทไธสง 2015-07-24/14:32:12
142
0
15
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมสรุปถอดบทเรียนพลังกองทุนชุมชน สุชาติ พุทไธสง 2015-07-24/14:27:15
137
0
16
อื่นๆ ประชุมไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทและการบริหารความเสี่ยงกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำพร ลำปลายมาศ 2015-07-24/11:28:21
131
0
17
อื่นๆ ร่วมงานนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชนบทต่อสาธารณชนระดับจังหวัด อำพร ลำปลายมาศ 2015-07-24/11:25:04
137
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอลำปลายมาศ อำพร ลำปลายมาศ 2015-07-24/11:21:25
133
0
19
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สัมมนาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-07-24/11:18:29
196
0
20
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมงานวันเริ่มต้นการทำเกษตร อำพร ลำปลายมาศ 2015-07-24/11:16:32
11090
3568

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ] 176 [ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]