พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วันที่ 9 ก.ค.58 กิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 24 ต.สะแกโพรง นัฐกานต์ เมือง 2015-07-20/14:21:35
156
0
2
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ วันที่ 8 ก.ค.58 ร่วมกิจกรรมกองทุนชุมชนพึ่งตนเอง หมู่ที่ 24 ต.สะแกโพรง นัฐกานต์ เมือง 2015-07-20/14:16:23
144
0
3
อื่นๆ จัดรายการวิทยุ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-07-20/13:44:33
117
0
4
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ วันที่ 7 ก.ค.58 ร่วมกิจกรรมกองทุนชุมชนพึ่งตนเอง หมู่ที่ 24 ต.สะแกโพรง นัฐกานต์ เมือง 2015-07-20/12:02:31
137
0
5
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ สนับสนุนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-07-20/11:58:40
128
0
6
การพัฒนา OTOP วันที่ 6 ก.ค.58 ติดตามกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP นัฐกานต์ เมือง 2015-07-20/11:54:33
9480
3169
7
กลุ่มออมทรัพย์ สนับสนุนการดำเนินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-07-20/11:51:30
123
0
8
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการและสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-07-20/11:48:48
139
1
9
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-07-20/11:46:36
165
1
10
กลุ่มออมทรัพย์ วันที่ 5 ก.ค.58 ติดตามกิจกรรมกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต หมู่ 16 ต.สะแกโพรง นัฐกานต์ เมือง 2015-07-20/11:43:43
143
1
11
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ สนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาฯ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-07-20/11:38:52
173
0
12
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ วันที่ 4 ก.ค.58 ติดตามครัวเรือนยากจน หมู่ที่ 16 ต.สะแกโพรง นัฐกานต์ เมือง 2015-07-20/11:37:43
141
0
13
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-07-20/11:30:14
101
0
14
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-07-20/11:18:55
118
0
15
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและส่งเสริมอาชีพ สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-07-20/11:11:04
9044
3659
16
โครงการ กข.คจ. สนับสนุนการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน สุจิตรจา หนองหงส์ 2015-07-20/11:03:12
130
0
17
การพัฒนา OTOP ข้อมูลการปฏิบัติราชการ สุชญา กระสัง 2015-07-20/10:42:30
9081
3551
18
การพัฒนา OTOP เข้าเวรถนนเซราะกราว วสัน ส่งเสริมฯ 2015-07-19/19:39:29
143
0
19
อื่นๆ การสอบคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่68 จังหวัดบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-19/14:28:24
110
0
20
อื่นๆ คุมสอบ อสพ. รณภพ สารสนเทศฯ 2015-07-19/09:46:33
127
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ] 178 [ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]