พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 21 ก.ค.58 ประชุมทีมวิทยากร เตรียมนำเสนอผลงาน โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ พลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-23/11:29:45
166
0
2
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ 21 ก.ค.58 นำเสนอผลงาน IPA พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-23/11:23:07
169
0
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการสัมมนาคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัด/ตำบล พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-23/11:14:35
155
0
4
อื่นๆ โครงการฝึกอบรมไกล่เกลี่ยและระงับข้อพิพากและการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อัญชัญ บ้านกรวด 2015-07-23/10:39:10
163
1
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ร่วมจัดนิทรรศการ พชกร ละหานทราย 2015-07-23/09:46:40
187
5
6
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมนำเสนอโครงการกองทุนพึ่งพาตนเอง พชกร ละหานทราย 2015-07-23/09:40:00
170
0
7
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมนำเสนอกิจกรรมพลังกองทุนชุมชนพึ่งตนเอง กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-07-22/21:57:24
180
0
8
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ นำเสนอผลงาน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-22/16:17:32
132
0
9
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตามภาวะหนี้สิน กข.คจ.บ้านหนองกุง ม.5 ต.โคกล่าม ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-07-21/23:53:42
179
0
10
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมกิจกรรมโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ฯ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-21/21:46:57
138
0
11
การพัฒนา OTOP งานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องโอกาสทรงเจรญพระชนมายุ 60 พรรษา ศศิพิมล ละหานทราย 2015-07-21/20:07:37
177
0
12
องค์กรสตรี ส่งเสริมการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-21/19:37:57
121
0
13
อื่นๆ สอบ อสพ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-21/19:29:01
143
0
14
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-21/11:54:37
153
0
15
กองทุนแม่ของแผ่นดิน สรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประจำการ 2558 นที คูเมือง 2015-07-21/11:26:10
147
0
16
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประชุมสรุปผลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน ปี 2558 วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-21/11:16:53
158
0
17
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ มอบปัจจัยสนับสนันกิจกรรมเพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ แก่ครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ. ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-21/07:28:00
151
0
18
อื่นๆ สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา(อสพ.) รุ่นที่68 ณ กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-21/07:08:30
145
0
19
อื่นๆ เตรียมงาน ประกวด กม ระดับภาค กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-21/07:03:27
146
0
20
องค์กรสตรี ประชุม กพสต.และ คกสต.เตรียมจัดกิจกรรมวันแม่ ปี 2558 กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-21/07:00:44
153
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ] 178 [ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]