พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนแม่ของแผ่นดิน สนับสนุนติดตามการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ประพิน พุทไธสง 2016-08-23/15:29:43
133
0
2
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ประชาสัมพันธ์การสวมใส่ผ้าไหม ผ้าไทย ประพิน พุทไธสง 2016-08-23/15:27:34
132
0
3
โครงการ กข.คจ. ตรวจสุขภาพโครงการ กข.คจ.ม.8 ต.หายโศก ประพิน พุทไธสง 2016-08-23/15:22:22
128
0
4
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงานโครงการประชารัฐ กทบ. 500,000 บาท ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-23/09:35:57
155
0
5
โครงการเชิดชูเกียรติ เชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ประจำปี 2559 ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-08-22/16:05:23
118
0
6
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ของดี80ปีอำเภอลำปลายมาศ ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-08-22/15:38:43
107
0
7
ผู้นำ อช/อช ประชุมผู้นำอช. ไตรมาส 2 ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-08-22/15:32:34
123
0
8
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก โครงการส่งเสริมการให้บริการศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-08-22/15:27:55
116
0
9
ผู้นำ อช/อช โครงการอาสาพัฒนาชุมชนสนับสนุนการขับเคลื่อนการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.... ดวงพร ลำปลายมาศ 2016-08-22/13:38:02
118
0
10
การพัฒนา OTOP ลงทะเบียน otop รายใหม่ ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-22/11:44:01
103
0
11
มชช. การประเมินกลุ่มเป้าหมาย มชช. 59 ธีรวุฒิ กระสัง 2016-08-22/10:36:39
107
0
12
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนยากจน ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/16:02:23
166
0
13
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ทีมปฏิบัติการตำบลติดตามครัวเรือนยากจน ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/14:35:23
159
0
14
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ‪‎โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท‬ บ้านหนองครอบ ม.5 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/14:32:02
176
0
15
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมทีมปฏิบัติการตำบล ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/13:58:05
124
0
16
ศูนย์เรียนรู้ จัดแสดงนิทรรศการ ศูนย์เรียนรู้ต้นแบบ จังหวัดเคลื่อนที่ อ.โนนดินแดง จ.บุรีรัมย์ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/13:56:57
141
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ‪‎โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท‬ บ้านหนองรักษ์ ม.10 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/13:53:15
135
0
18
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ‪‎โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท‬ บ้านจอม ม.7 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/13:51:34
142
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ‪‎โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท‬ บ้านโคลด ม.6 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/13:43:35
214
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ‪‎โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท‬ บ้านสองชั้น ม.2 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/13:33:10
140
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ] 18 [ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]