พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP เข้าเวรถนนเซราะกราว วสัน ส่งเสริมฯ 2015-07-19/19:39:29
167
0
2
อื่นๆ การสอบคัดเลือกอาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่68 จังหวัดบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-19/14:28:24
131
0
3
อื่นๆ คุมสอบ อสพ. รณภพ สารสนเทศฯ 2015-07-19/09:46:33
156
0
4
การประชาสัมพันธ์ เวทีประชาคมกองทุนพึ่งพาตนเอง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-17/20:40:27
167
0
5
อื่นๆ ร่วมกิจกรรม พอ.สว./จังหวัดเคลื่อนที่ ณ บ้านโคกสิงห์ ตำบลชุมแสง นที คูเมือง 2015-07-17/19:33:27
152
0
6
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP เยี่ยมกลุ่มเยาวชนดนตรีไทย นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-17/19:16:08
152
0
7
องค์กรสตรี ประชุม กพสต.และ คกสต.เตรียมจัดกิจกรรมวันแม่ ปี 2558 สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-17/18:49:22
127
0
8
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง ม.1 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-17/18:24:07
154
0
9
PA เวทีสรุปถอดบทเรียนพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง ธีรวุฒิ กระสัง 2015-07-17/13:02:52
131
0
10
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมกิจกรรมภาคีเครื่อข่ายการพัมนา ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-17/11:30:48
129
0
11
องค์กรสตรี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีอำเภอเมืองบุรีรัมย์ เพื่อเตรียมจัดกิจกรรมในงานวันแม่แห่งชาติ ปี 2558 ศรัญญา เมือง 2015-07-17/10:10:09
132
0
12
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เข้าร่วมเวทีสรุปถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง นที คูเมือง 2015-07-16/21:41:02
142
0
13
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบคัดเลือกฯ อสพ. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-16/21:22:15
122
0
14
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เวทีสรุปถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-16/21:02:09
133
0
15
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเองบ้านโคกกระเบา นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-16/20:35:38
152
0
16
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง ม.5 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-16/20:28:49
142
0
17
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เวทึสรุปถอดบทเรียน พนิดา กระสัง 2015-07-16/19:49:06
155
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกส.ต.รอบแรก พชกร ละหานทราย 2015-07-16/19:07:42
182
1
19
การประชาสัมพันธ์ ประชุมจัดเวทีประชาคมขัยเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-16/18:41:24
144
0
20
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกบุุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นอาสาพัฒนา สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-16/15:22:27
137
1

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ] 180 [ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]