พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสอบ อสพ.รุ่น68 ประหยัด เมือง 2015-07-16/15:17:49
135
0
2
องค์กรสตรี ประชุม กพ.สต.ในเมืองบุรีรัมย์ ประหยัด เมือง 2015-07-16/15:07:18
134
0
3
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ม.14 ต.หลักเขต ประหยัด เมือง 2015-07-16/14:49:20
132
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนกิจกรรมการประกอบอาชีพของครอบครัวพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-16/14:47:05
158
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สนับสนุนกิจกรรมการประกอบอาชีพของครอบครัวพัฒนา หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-16/14:45:35
163
0
6
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดเวทีสรุปบทเรียนผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพลังกองทุนชุมชนพื่งพาคนเอง อัญชัญ บ้านกรวด 2015-07-16/13:52:22
175
0
7
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ เวทีสรุปถอดบทเรียนผลขับเคลื่อนการดำเนินงาน วสัน ส่งเสริมฯ 2015-07-16/13:35:17
156
0
8
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมจัดเวทีสรุปถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-16/13:19:59
155
0
9
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ การดำเนินการจัดเวทีสรุปถอดบทเรียนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ศรัญญา เมือง 2015-07-16/13:19:15
143
0
10
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ การดำเนินการจัดเวทีสรุปถอดบทเรียนโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ศรัญญา เมือง 2015-07-16/13:17:23
131
0
11
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมเตรียมความพร้อมทีมสนับสนุนการสรุปถอดบทเรียนโครงการริ่เริ่มสร้างสรรค์ ศรัญญา เมือง 2015-07-16/13:12:43
136
0
12
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การจัดประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (คกส.ต.)ตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดประชุม คกส.ต.งบประมาณประจำปี 2558 จิราพร นาโพธิ์ 2015-07-16/10:43:24
180
0
13
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม 2558 จิราพร นาโพธิ์ 2015-07-16/10:28:33
169
0
14
อื่นๆ โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ จิราพร นาโพธิ์ 2015-07-16/10:17:09
175
0
15
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ การจัดเวทีสรุปถอดบทเรียนผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการพลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง ศรีสุดา ชำนิ 2015-07-16/10:15:56
138
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมเพิ่มศักยภาพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ศรัญญา เมือง 2015-07-16/10:11:21
133
0
17
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมทีมสนับสนุนการสรุปบทเรียนผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการพลังกองทุนชุมชนพื่งพาคนเอง อัญชัญ บ้านกรวด 2015-07-16/10:06:13
169
0
18
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คกสต. อ.ชำนิ ประจำเดือน กรกฎาคม 2558 ศรีสุดา ชำนิ 2015-07-16/10:05:10
143
0
19
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จิราพร นาโพธิ์ 2015-07-16/10:01:12
11842
3618
20
การประชาสัมพันธ์ ประชุมจัดเวทีประชาคมขัยเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-15/21:04:52
146
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ] 181 [ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]