พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ศูนย์เรียนรู้ อบรมกลุ่มอาชีพและเกษตรกร ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-15/15:59:30
130
0
2
การประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมบำบัดทุกข์ บำรุงสุข (อำเภอยิ้ม) พชกร ละหานทราย 2015-07-15/15:50:52
190
0
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์2558-2560 ธันยพร กระสัง 2015-07-15/15:47:40
168
0
4
การดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ร่วมประชุมเพื่อเตรียมโครงการสมเด็จพระเทพฯ อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-07-15/15:13:58
143
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามกลุ่มอาชีพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-07-15/15:13:54
146
0
6
การพัฒนา OTOP ติดตามกลุ่มอาชีพโอท็อบ บ้านหนองขวาง อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-07-15/15:11:07
167
0
7
โครงการ กข.คจ. ติดตาม กข.คจ. และ กทบ.บ้านหนองขวาง อุไรศิลป์ ลำปลายมาศ 2015-07-15/15:08:44
145
0
8
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนโครงการ กข.คจ. พยม บ้านกรวด 2015-07-15/15:02:51
151
0
9
อื่นๆ ติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองบ้านเขตประชาสรร สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-15/14:52:50
117
0
10
โครงการ กข.คจ. ติดตามสนับสนุนโครงการ กข.คจ. สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-07-15/14:49:46
150
0
11
อื่นๆ ทีม สพอ.ห้วยราช เยี่ยมให้กำลังใจผู้นำชุมชน ณ รพ.ห้วยราช นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-15/14:45:54
136
0
12
อื่นๆ ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง พัชรี ลำปลายมาศ 2015-07-15/14:42:12
140
0
13
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล พัชรี ลำปลายมาศ 2015-07-15/14:40:57
138
0
14
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนมิถุนายน 2558 พัชรี ลำปลายมาศ 2015-07-15/14:38:46
164
0
15
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมโครงการเชิดชูเกียรติ พัชรี ลำปลายมาศ 2015-07-15/14:35:26
172
0
16
อื่นๆ ประชุมขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนอำเภอคูเมือง สุชาติ พุทไธสง 2015-07-15/14:31:05
135
0
17
อื่นๆ ประชุมทีมสนับสนุนในการเตรียมเป็นวิทยากรกระบวนการในการรวบรวมข้อมูลจากเวทีสรุปถอดบทเรียน สุชาติ พุทไธสง 2015-07-15/14:21:18
130
0
18
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมประชุมทีมสนับสนุนฯ สรุปถอดองค์ความรู้ตามโครงการริเริ่มฯ กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-07-15/14:09:01
168
0
19
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการสตรีในแต่ละระดับตำบล ธีรวุฒิ กระสัง 2015-07-15/14:03:10
124
0
20
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ร่วมเวทีวิพากษ์ยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-07-15/13:55:22
175
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ] 182 [ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]