พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานพัฒนาชุมชน กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-07-15/12:18:56
11027
3656
2
อื่นๆ ประชุมคณะกรรมการตำบลขับเคลื่อนหมู่บ้านสันติสุข 9 ดี (ดีที่ 8 กองทุนพึ่งพาตนเอง) ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-15/11:26:46
139
0
3
การพัฒนา OTOP ส่งเสริมการออกตลาดของผลิตภัณฑ์ควอตแดนดี ทอน ชำนิ 2015-07-15/10:40:05
195
0
4
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-07-15/10:03:08
153
0
5
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนพ้ฒนาบทบาทสตรี วันที่ 2 พชกร ละหานทราย 2015-07-14/18:56:18
169
0
6
การประชาสัมพันธ์ ประชุมจัดเวทีประชาคมขัยเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-14/18:07:24
133
0
7
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเองบ้านโคกเจริญ ม.6 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-14/17:23:28
140
0
8
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเองบ้านเพชรน้อย ม.8 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-14/17:19:52
134
0
9
การประชาสัมพันธ์ ร่วมกิจกรรมถนนคนเดิน วันที่ 5 กรกฎาคม 2558 ภัทรวรรณ บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-07-14/15:27:36
175
0
10
โครงการ กข.คจ. ซักซ้อมการดำเนินงาน สุรจิต บ้านใหม่ไชยพจน์ 2015-07-14/15:24:42
175
0
11
อื่นๆ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหากลุ่มผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-14/13:37:45
131
0
12
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุม ศจพ.จ.บร. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-14/13:25:17
140
0
13
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ การดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเอง สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-14/12:50:38
148
0
14
ศูนย์เรียนรู้ ร่วมงานถ่ายทอดเทคโนโลยีเกษตร สุพจน์ ชำนิ 2015-07-14/11:39:30
172
0
15
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล (9 ก.ค. 58) วัชรินทร์พร เมือง 2015-07-14/10:35:24
155
0
16
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดบุรีรัมย์ ดวงพร นาโพธิ์ 2015-07-14/10:05:55
172
0
17
อื่นๆ ถนนคนเดิน เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท ครบรอบ 1 ปี ( 5 ก.ค. 58) วัชรินทร์พร เมือง 2015-07-14/09:40:32
156
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ กิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำ เครือข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น ในระดับโซนอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 (4 ก.ค. 58) วัชรินทร์พร เมือง 2015-07-14/09:34:37
177
0
19
อื่นๆ โครงการจัดการอบรมการแก้ไขปัญหายาเสพติดและอบายมุขแก่เยาวชน ครั้งที่ 1 /2558(1 ก.ค. 58) วัชรินทร์พร เมือง 2015-07-14/09:33:10
165
0
20
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมงานต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติ ปี 58 (3 กรกฏาคม 2558) วัชรินทร์พร เมือง 2015-07-14/09:21:07
176
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ] 183 [ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]