พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การประชาสัมพันธ์ ประชุมจัดเวทีประชาคมขัยเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-13/22:21:27
132
0
2
การประชาสัมพันธ์ ประชุมจัดเวทีประชาคมขัยเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-13/22:11:16
199
0
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ธีรวุฒิ กระสัง 2015-07-13/20:26:32
125
0
4
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมเชิงปฏิบัติการกองทุนพ้ฒนาบทบาทสตรี พชกร ละหานทราย 2015-07-13/19:08:28
167
0
5
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเองบ้านใหม่ทักษิณ ม.7 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-13/18:02:12
138
0
6
อื่นๆ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานกองทุนพึ่งพาตนเองบ้านใหม่ ม.3 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-13/17:57:58
149
0
7
อื่นๆ ประชุมคณะอนุกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-13/17:44:32
113
0
8
อื่นๆ งานวันถ่านทอดเทดโนโลยี (Field Day) พยม บ้านกรวด 2015-07-13/16:18:33
151
0
9
อื่นๆ การประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการประกวดหมู่บ้านดีเด่น (บ้านสวย เมืองสุข) ประจำปี 2558 ระดับการศึกษา ศรัญญา เมือง 2015-07-13/15:52:56
132
0
10
การประชาสัมพันธ์ รายการวิทยุแห่่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ (รายการสวัสดีบุรีรัมย์) ชิษณุกิจ สารสนเทศฯ 2015-07-13/15:31:08
201
0
11
โครงการ กข.คจ. ประชุมฟื้นฟูโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ยุพาพิน เมือง 2015-07-13/14:15:37
162
0
12
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ 2558-2560 ศรีสุดา ชำนิ 2015-07-13/11:27:00
121
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ประสานกองทุนแม่ของแผ่นดินเข้ารับเงินพระราชทาน ศรีสุดา ชำนิ 2015-07-13/11:20:49
137
0
14
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุม คณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบล อำเภอชำนิ ศรีสุดา ชำนิ 2015-07-13/11:16:02
120
0
15
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ประชุมร่วมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาชนบทตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจังหวัดบุรีรัมย์ (ศจพ.จ.บร.) ศรัญญา เมือง 2015-07-13/11:10:46
136
0
16
ผู้นำ อช/อช ติดตามการดำเนินผู้นำ อช. แลประสานงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน สุพจน์ ชำนิ 2015-07-13/10:49:10
181
0
17
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดบุรีรัมย์ พิลาฏลักษณ์ นางรอง 2015-07-13/10:42:08
158
0
18
อื่นๆ ร่วมประชุมเตรียมงานปั่นจักยานเพื่อเเม่ ตำบลบัวทอง กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-13/10:34:03
156
0
19
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี โครงการประชุมเชิงปฎิบัติการจัดทำยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดบุรีรัมย์ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-13/10:33:37
135
0
20
อื่นๆ ร่วมประชุมขับเคลื่อนธรรมนูญ 9 ดี หมู่บ้านขยายผล ตำบลบัวทอง /หมู่บ้านศีล 5 กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-13/10:31:10
149
1

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ] 184 [ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]