พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-13/10:28:43
135
0
2
อื่นๆ ประชุมมอบหมายภารกิจในการเตรียมรับการตรวจผลงานและตัดสินการคัดเลือกหมู่บ้านดีเด่น บ้านสวย เมืองสุข ประจำปี 2558 กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-07-13/10:08:24
161
0
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-07-13/10:05:03
143
0
4
อื่นๆ ประชุมนำเสนอผลการขับเคลื่อน b cm ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-07-13/10:01:04
11703
3257
5
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามตรวจเยี่ยมครัวเรือนยากจน ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-12/20:04:39
137
0
6
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามความมก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ฯ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-12/17:23:32
131
0
7
การพัฒนา OTOP เยี่ยมชมกลุ่มชาใบหม่อนบ้านเกตุเหนือ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-12/11:24:02
160
0
8
การประชาสัมพันธ์ ประชุมจัดเวทีประชาคมขัยเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-11/12:32:51
124
0
9
การประชาสัมพันธ์ ประชุมจัดเวทีประชาคมขัยเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-11/12:24:24
176
0
10
การประชาสัมพันธ์ ประชุมจัดเวทีประชาคมขัยเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-11/12:07:10
128
0
11
การประชาสัมพันธ์ การดำเนินโครงการพัฒนาคุณธรรมนำชีวิต (ค่ายพุทธบุตร) ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-11/11:57:18
126
0
12
การประชาสัมพันธ์ ประชุมจัดเวทีประชาคมขัยเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-11/11:48:53
125
0
13
พช.ใสสะอาด 5 ส. ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-10/22:34:29
114
0
14
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การประชุมสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล(คกส.ต.) ไชยยา โนนดินแดง 2015-07-10/18:17:23
127
0
15
การพัฒนาเครือข่าย OTOP ประชุมเครือข่าย Otop ธีรวุฒิ กระสัง 2015-07-10/17:31:36
123
0
16
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ขับเคล่ื่อนกิจกรรมสาธิตหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ (เพิ่มเติม) ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-10/15:55:10
133
0
17
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย OTOP จังหวัดบุรีรัมย์ ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-10/15:11:45
144
0
18
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะกรรมการเครือข่าย otop ระดับจังหวัดบุรีรัมย์ สุวรรณ หนองหงส์ 2015-07-10/14:50:04
175
0
19
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แจ้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดและคณะกรรมการบทบาทสตรีตำบลห้วยราช เข้าร่วมโครงการฯ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-10/13:02:09
147
0
20
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี แจ้งคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลสามแวง เข้าร่วมโครงการสัมมนาฯ นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-10/12:50:16
145
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ] 185 [ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]