พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ร่วมประชุมประจำเดือน สพอ.ชำนิ กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-07-09/09:57:54
120
0
2
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือนและติดตามสนับสนุนการดำเนินงานอำเภอ เบญจพร ปะคำ 2015-07-09/09:14:09
108
0
3
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การประชุมคณะกรรมการพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ทรัพย์ศิลป์ พุทไธสง 2015-07-09/09:02:25
104
0
4
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ดวงพร นาโพธิ์ 2015-07-08/22:04:36
129
0
5
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ การติดตามผลการดำเนินงานการขับเคลื่อน Bcm Model กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-07-08/21:56:39
125
0
6
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมสนับสนุนการบริหารงานของคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบล ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-08/21:51:43
110
0
7
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม ทีม สพอ.ห้วยราช กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-07-08/21:51:06
106
0
8
อื่นๆ B-CM MODEL พนิดา กระสัง 2015-07-08/21:47:43
92
0
9
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ติดตามประเมินผลพัฒนากรขวัญใจชุมชน พนิดา กระสัง 2015-07-08/21:40:37
9830
3248
10
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ติดตามสนับสนุนการดำการดำเนินงานศูนย์ บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พนิดา กระสัง 2015-07-08/21:33:46
125
0
11
อื่นๆ ร่วมกำหนดแนวทางการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติราชการ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-08/20:58:05
106
0
12
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมเชิงปฏิบัติการ คกส.ต. และสมาชิก วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-08/17:58:47
117
0
13
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมจัดประกวดกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น (ศอช.ต.เจริญสุข) วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-08/17:54:14
117
0
14
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-08/17:47:25
112
0
15
โครงการ กข.คจ. ประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน กข.คจ. วัชรพงษ์ เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-08/17:42:44
113
0
16
อื่นๆ โครงการเพิ่มทุนกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองระยะที่ 3 สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-08/17:40:06
92
0
17
อื่นๆ ร่วมประชุมประจำเดือนอำเภอโนนสุวรรณ 7 กรกฎาคม 2558 ชิษณุกิจ สารสนเทศฯ 2015-07-08/17:31:43
134
0
18
อื่นๆ ประชุมแก้ไขปัญหาตำบลละหานทราย ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-07-08/17:08:46
122
0
19
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ร่วมประชุม สพอ.ละหานทราย รณภพ สารสนเทศฯ 2015-07-08/16:55:28
115
0
20
กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 ชิษณุกิจ สารสนเทศฯ 2015-07-08/16:35:19
46308
329111

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ] 186 [ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]