พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP ประชุมคณะกรรมการเครือข่ายผู้ผลิต ผู้ประกอบการ otop ทอน ชำนิ 2015-07-10/10:14:45
152
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง สาธิตกิจกรรม สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-09/23:17:27
130
0
3
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ การจัดคลินิคแก้จน พนิดา กระสัง 2015-07-09/21:44:51
184
0
4
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโก ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-09/21:23:53
132
0
5
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ร่วมจัดเวทีสรุปถอดบทเรียน กองทุนต้นแบบของอำเภอ กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-07-09/21:09:21
177
0
6
การพัฒนา OTOP ผลิตภัณฑ์ไหม ธีรวุฒิ กระสัง 2015-07-09/20:32:35
122
0
7
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือนและติดตามสนับสนุนการดำเนินงานอำเภอ เบญจพร ปะคำ 2015-07-09/20:18:32
150
0
8
การพัฒนาเครือข่าย OTOP เปิดศูนย์ OTOP ตำบลตาจง ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-07-09/19:55:44
162
0
9
อื่นๆ 08/07/58 สพอ.ละหานทรายประชุมประจำเดือน ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-07-09/19:51:24
154
0
10
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่่อการผลิต สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-09/19:39:18
135
0
11
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตามลูกหนี้ กองทุนฯ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-07-09/18:10:12
117
0
12
องค์กรสตรี ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีตำบลชุมเห็ด วิจิตรา เมือง 2015-07-09/16:41:21
179
0
13
กลุ่มออมทรัพย์ ประชุมคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านตะโ ม.10 ต.อีสานเขต เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหากรณีการร้องเรียน คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-09/15:25:49
145
0
14
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม สุชาติ พุทไธสง 2015-07-09/15:20:25
179
0
15
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดกิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติ สุชาติ พุทไธสง 2015-07-09/15:16:14
151
0
16
การพัฒนา OTOP วันที่ 3 ก.ค.58 ติดตามกลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มทอผ้า หมู่ที่ 2 ต.สะแกซำ นัฐกานต์ เมือง 2015-07-09/15:07:34
153
0
17
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประสานเพื่อตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ของ สกพส. ศรีสุดา ชำนิ 2015-07-09/13:59:49
132
0
18
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ประชุมติดตามงานพัฒนาชุมชน การประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้านสัญจร ตำบลสวายจีก สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-09/13:34:21
121
0
19
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมสนับสนุนการบริหารงานของ คกส.ต. สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-09/13:32:06
112
0
20
อื่นๆ ร่วมประชุมประจำเดือน สพอ.หนองหงส์ กรรณิการ์ โนนสุวรรณ 2015-07-09/10:23:09
185
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ] 186 [ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]