พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
อื่นๆ ประชุมแก้ไขปัญหาตำบลละหานทราย ชัยพิพัฒน์ ละหานทราย 2015-07-08/17:08:46
156
0
2
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ร่วมประชุม สพอ.ละหานทราย รณภพ สารสนเทศฯ 2015-07-08/16:55:28
142
0
3
กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้าน/ชุมชนเข้มแข็งป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวทางกองทุนแม่ของแผ่นดิน อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 ชิษณุกิจ สารสนเทศฯ 2015-07-08/16:35:19
51936
329111
4
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ติดตาม สนับสนุน สมาชิกกลุ่มทอผ้าบ้านใหม่ กู้ยืมเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-08/16:12:33
125
0
5
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ร่วมกับผู้นำ อช. ต.สามแวง เยี่ยมครัวเรือนยากจน ปี 2557-2558 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-08/15:59:47
137
0
6
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงาน กลุ่ม OTOP ละอองดาว หนองกี่ 2015-07-08/15:37:20
190
0
7
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก ตรวจประเมินข้าราชการดีเด่น ปัฏิมาศ กระสัง 2015-07-08/15:25:35
166
0
8
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มทอผ้า อำพร ลำปลายมาศ 2015-07-08/15:22:58
129
0
9
อื่นๆ ประชุมประจำเดือนกรกฏาคม ๒๕๕๘ อภิชาติ โนนดินแดง 2015-07-08/15:12:32
171
0
10
อื่นๆ ร่วมเปิดงาน ฉลองครบรอบ1ปี ถนนคนเดินเซราะกราว ((ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้)) เบญจพร หนองกี่ 2015-07-08/14:57:22
217
0
11
อื่นๆ ตลาดนัดชุมชน ไทยช่วยไทย คนไทยยิ้มได้ : ถนนคนเดินจังหวัดบุรีรัมย์ อภิชาติ โนนดินแดง 2015-07-08/14:42:05
164
0
12
การตรวจราชการกระทรวง/กรม การประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส เขตตรวจราชการที่ ๑๓ และ ๑๔ อภิชาติ โนนดินแดง 2015-07-08/14:26:36
182
0
13
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมประจำเดือน สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ วสัน ส่งเสริมฯ 2015-07-08/13:58:57
125
0
14
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงาน กลุ่ม OTOP และการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน กข.คจ. บ้านหนองขวาง ต.โคกกลาง ละอองดาว หนองกี่ 2015-07-08/13:56:01
195
0
15
อื่นๆ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.บ้านบัว ประหยัด เมือง 2015-07-08/13:53:58
110
0
16
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ การนำเงินกองทุนพึ่งพาตนเองบ้านโนนสำราญ หมู่ที่ 16 ไปช่วยเหลือครัวเรือนยากจน ศรัญญา เมือง 2015-07-08/13:51:50
141
0
17
การพัฒนา OTOP โครงการประกวดชุมชนแห่งการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น อภิชาติ โนนดินแดง 2015-07-08/13:39:00
162
0
18
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การฝึกอบรมเยาวชนตำบลชายแดน พยม บ้านกรวด 2015-07-08/12:13:20
140
0
19
อื่นๆ 1 ก.ค.58 ร่วมต้อนรับคณะกรรมการจาก สำนักงาน ก.พ.ร. ณ บ้านสี่เหลี่ยมน้อย ม.8 ต.หนองโสน จันทกานต์ นางรอง 2015-07-08/11:58:38
171
0
20
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมสพอ.ประจำเดือน มิ.ย.58 เอกณรงค์ หนองหงส์ 2015-07-08/11:44:15
7415
2779

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ] 188 [ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]