พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ ศรัญญา เมือง 2015-07-07/16:11:01
99
0
2
การประชาสัมพันธ์ แนะนำ พก.น้องใหม่ใช้งาน Photo Scape,Photoshop&OA รณภพ สารสนเทศฯ 2015-07-07/16:07:01
105
0
3
อื่นๆ ประชุม focus group 9 ดี กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-07-07/16:05:36
118
0
4
ศูนย์เรียนรู้ ประชุมกับประธานสมาพันธ์เกษตรอินทรีย์แห่งประเทศไทย ที่ชุมชนสายยาว กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-07-07/16:02:37
160
0
5
การพัฒนา OTOP จัดแสดงผลิตภัณฑ์ วิจิตรา เมือง 2015-07-07/15:54:18
9183
3578
6
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมที่ถนนเซาะกราว วิจิตรา เมือง 2015-07-07/15:52:00
132
0
7
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมคณะกรรมการหมู่บ้าน เรื่องการพัฒนากองทุนพึ่งพาตนเอง วิจิตรา เมือง 2015-07-07/15:47:47
136
0
8
อื่นๆ พัฒนาสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน/ชุมชน วิจิตรา เมือง 2015-07-07/15:41:01
9228
3588
9
โครงการเชิดชูเกียรติ ประกวดกิจกรรมเชิดชูเกียรติและกิจกรรมพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2558 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-07-07/15:26:56
104
0
10
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการทำบัญชี พยม บ้านกรวด 2015-07-07/15:12:24
102
0
11
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ติดตามสนับสนุนครัวเรือนตกเกณฑ์ จปฐ, พยม บ้านกรวด 2015-07-07/15:08:15
118
0
12
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-07-07/14:57:30
121
0
13
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมเพิ่มประสิทธิภาพการจัดทำบัญชี กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ชมพู บ้านกรวด 2015-07-07/14:56:07
98
0
14
อื่นๆ ติดตามกลุ่มเป้าหมาย 1 หมู่บ้าน 1 ปัญหา พัฒนาคุณภาพชีวิต ชมพู บ้านกรวด 2015-07-07/14:52:08
107
0
15
อื่นๆ สนับสนุนพันธ์ไม้ครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งมีสมาชิกในครัวเรือนเป็นคนพิการ ชมพู บ้านกรวด 2015-07-07/14:46:22
141
0
16
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ร่วมประชุมประจำเดือนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแคนดง วสัน ส่งเสริมฯ 2015-07-07/14:44:11
105
0
17
อื่นๆ ประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2558 ชมพู บ้านกรวด 2015-07-07/14:37:11
109
0
18
การพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ บทเรียนทางไกลผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทอน ชำนิ 2015-07-07/14:24:28
134
0
19
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตามภาวะหนี้สิน กข.คจ.บ้านโคกล่าม ม.7ต.โคกล่าม ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-07-07/14:04:36
148
0
20
การพัฒนา OTOP ร่วมจัดนิทรรศการโครงการประชาสัมพันธ์ไหมปลอดภัย ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-07-07/13:56:03
145
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ] 189 [ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]