พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ‪‎โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท‬ บ้านเสม็ด ม.9 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/12:37:28
133
0
2
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ‪‎โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท‬ บ้านติม ม.11 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/12:35:14
225
0
3
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ‪‎โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท‬ บ้านนาราใหญ่ ม.14 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/12:29:02
129
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิตการเพาะทานตะวันงอกและทำกระถางปูนซีเมนต์ โครงการสร้างความยั่งยืนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านสวนใหม่ หมู่ที่ 3 ต.กระสังอ.กระสังจ.บุรีรีมย์ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/12:22:18
127
0
5
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ‪‎โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท‬ บ้านเสม็ดประชา ม.4 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/12:13:11
158
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 เวทีชี้แจงและวางแผนการจัดเก็บข้อมูล ‪‎โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตรและชนบท‬ บ้านสองชั้น ม.1 ต.สองชั้น อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/12:07:19
123
0
7
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เวทีที่ 1 โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร บ้านติม หมู่ที่ 7 ต.ศรีภูมิ อ.กระสัง จ.บุรีรัมย์ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/12:03:41
150
0
8
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง กิจกรรมสาธิต โครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2559 ม.1 ต.ห้วยสำราญ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/11:54:31
156
0
9
ผู้นำ อช/อช กิจกรรมจิตวิญญาณการแก้ไขปัญหาน้ำกินน้ำใช้จ้งหวัดบุรีรัมย์ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/11:49:28
128
0
10
ศูนย์เรียนรู้ โครงการพัฒนาศูนย์เรียนรู้บ้านติม สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/11:45:41
137
0
11
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ศึกษาดูงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/11:42:05
126
0
12
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคการเกษตร สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/11:29:35
134
0
13
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ผ้าป่ากองทุนแม่ของแผ่นดิน สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/11:24:40
155
0
14
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) กิจกรรมสัปดาห์รณรงค์การจัดเก็บข้อมูล จปฐ. และข้อมูลพื้นฐาน สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/11:22:40
137
0
15
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) ประชุมอาสาสมัครผู้จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ต.สองชั้น สงกรานต์ กระสัง 2016-08-20/11:18:10
127
0
16
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามครัวเรือนยากจน ตามโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-20/09:53:25
108
0
17
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/15:00:06
120
0
18
โครงการ กข.คจ. ให้คำแนะนำการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจนแก่คณะกรรมการ กข.คจ. ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/14:48:44
113
0
19
กองทุนแม่ของแผ่นดิน ร่วมกิจกรรมสัปดาห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ปี 2559 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/14:45:02
136
0
20
การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนาชุมชน (ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลพื้นฐาน และข้อมูล กชช.๒ ค) กิจกรรมนำเสนอผลการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนต่อสาธารณชนและการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ปี 2559 ณัชญาภรณ์ กระสัง 2016-08-19/14:35:41
126
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ] 19 [ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]