พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ตรวจสอบ สนับสนุน กองทุนหมู่บ้าน(กทบ.) ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-07/11:25:30
117
0
2
อื่นๆ ประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนประจำเดือนกรกฎาคม 2558 อัญชัญ บ้านกรวด 2015-07-07/11:23:15
146
0
3
การประชาสัมพันธ์ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.หลักเขต ประหยัด เมือง 2015-07-07/10:31:10
106
0
4
อื่นๆ ประชุมติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนมิถุนายน ทอน ชำนิ 2015-07-07/10:04:42
147
0
5
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ เยี่ยมครัวเรือนยากจน ปี 2557 นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-07/08:59:28
129
0
6
การประชาสัมพันธ์ ถนนคนเดิน เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท ครบรอบ 1 ปี กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-07/00:54:07
139
0
7
อื่นๆ เตรียมงานจัดดิสเพลย์ ถนนเซราะกราวน์ กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-07/00:32:39
132
0
8
โครงการเชิดชูเกียรติ กิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำ เครือข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น ในระดับโซนอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-07/00:23:13
132
0
9
การประชาสัมพันธ์ นิทรรศการไหมบุรีรัมย์ ในกิจกรรมถนนคนเดิน เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท ครบรอบ 1 ปี เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2558 กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-07-06/23:53:21
147
0
10
โครงการ กข.คจ. ประชุมเลือกคณะกรรมการ กข.คจ. ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-06/23:32:48
139
0
11
โครงการเชิดชูเกียรติ นำเสนอผลงานบ้านโนนสำราญ หมู่ที่16 กิจกรรมโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำ เครือข่าย พัฒนาชุมชนดีเด่น ในระดับโซนอำเภอ จังหวัดบุรีรัมย์ ปี 2558 กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-07-06/23:01:31
153
0
12
การประชาสัมพันธ์ ปรับปรุงภูมิทัศน์รี่วกินได้ ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-06/22:45:25
137
1
13
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุมจัดเวทีประชาคมขัยเคลื่อนกองทุนพึ่งพาตนเอง ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-06/22:39:33
139
1
14
การประชาสัมพันธ์ นำเสนอการผลิตผ้าไหมในงานครบรอบ 1 ปี ถนนคนเดินบุรีรัมย์ ถนนเเซราะกราว ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-06/22:26:05
131
0
15
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชีพทอเสื่อกด ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-06/20:50:10
113
0
16
การพัฒนา OTOP ติดตามการดำเนินงานกลุ่มอาชระ ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-06/20:42:24
123
0
17
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมกำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ต.เสม็ด ประหยัด เมือง 2015-07-06/17:27:46
122
0
18
อื่นๆ ประชุมประจำเดือน นักวิชาการจังหวัดและเจ้าหน้ที่พัฒนาชุมชน สพอ.ปะคำ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-07-06/16:27:31
114
0
19
อื่นๆ ส่งคืนวัสดุอุปกรณ์จัดงานฉลองครบรอบ 1 ปีถนนคนเดิน นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-06/15:50:53
138
0
20
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. และกองทุนหมู่บ้าน (กทบ) ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-06/15:35:47
116
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ] 192 [ 193 ][ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]