พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
โครงการ กข.คจ. ติดตามการดำเนิน ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-06/15:27:14
129
0
2
การพัฒนา OTOP จัดนิทรรศการภูมิปัญญาไหมบุรีรัมย์ในกิจกรรมครบรอบ ๑ ปี ถนนคนเดิน เซราะกราว วอล์คกิ้ง สตรีท กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-07-06/14:39:52
181
0
3
อื่นๆ จัดนิทรรศการกระบวนการสร้างบุรีรัมย์สันติสุข ๙ ดี กอบเกื้อ ห้วยราช 2015-07-06/14:27:55
164
0
4
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ประเมินคงามสุขมวลรวม หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ(ขยายผล) รอบ2 เบญจพร หนองกี่ 2015-07-06/13:55:40
175
0
5
การพัฒนา OTOP ร่วมงานฉลองครบรอบ 1 ปี ถนนเซราะกราวบุรีรัมย์ อำพร ลำปลายมาศ 2015-07-06/13:18:23
117
0
6
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ บ้านหนองมะเขือใหม่ ตำบลสะแกโพรง สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-06/12:56:05
118
0
7
การพัฒนา OTOP จัดงานถนนคนเดินไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้และฉลองครบรอบ1ปีถนนเซราะกราว เบญจพร ปะคำ 2015-07-06/11:57:18
158
0
8
อื่นๆ ร่วมกิจกรรมฉลองครบรอบ 1 ปี ตลาดเซราะกราว ศรัญญา เมือง 2015-07-06/11:38:34
113
0
9
โครงการเชิดชูเกียรติ ร่วมนำเสนอกิจกรรมการประกวดตามโครงการเชิดชูเกียรติ ศรัญญา เมือง 2015-07-06/11:21:52
110
0
10
การพัฒนา OTOP ตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้ เบญจพร ปะคำ 2015-07-06/10:59:56
143
0
11
การพัฒนา OTOP ฉลองครบรอบ1ปี ถนนคนเดิน กนกพร ส่งเสริมฯ 2015-07-06/10:59:14
145
0
12
การพัฒนา OTOP ร่วมกิจกรรมครบรอบ ๑ ปี ถนนเซราะกราว วสัน ส่งเสริมฯ 2015-07-06/10:22:28
130
0
13
การพัฒนา OTOP เยี่ยมชมให้กำลังใจผู้ประกอบการโอท๊อปในการจำหน่ายสินค้า ทอน ชำนิ 2015-07-06/09:15:08
145
0
14
การพัฒนา OTOP ครบรอบ1ปี ถนนคนเดินฯ ธีรวุฒิ กระสัง 2015-07-06/06:27:32
113
1
15
การพัฒนา OTOP ฉลองครบรอบ 1 ปี ถนนคนเดิน เซราะกราวบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-05/23:22:53
109
0
16
โครงการเชิดชูเกียรติ กิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติผู้นำเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ภัทรวดี เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-05/22:17:46
130
0
17
การพัฒนา OTOP นิทรรศการ เนื่องในโอกาส ถนนคนเดิน ฉลองครบรอบ 1 ปี นรวศภรณ์ ห้วยราช 2015-07-05/17:34:20
125
0
18
โครงการเชิดชูเกียรติ ประเมินคัดเลือกกิจกรรมเครือข่ายพัฒนาชุมชนดีเด่น ปี 2558 สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-05/10:03:47
115
0
19
การตรวจราชการกระทรวง/กรม ประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาส ประหยัด เมือง 2015-07-05/08:08:35
114
0
20
การพัฒนา OTOP ประชุมกิจกรรมตลาดนัดชุมชน พยม บ้านกรวด 2015-07-04/10:04:54
158
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ] 193 [ 194 ][ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]