พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
ศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก วันที่ 2 ก.ค.58 ติดตามผู้ผลิตผู้ประกอบการ OTOP หมู่ที่ 4 ตำบลสวายจีก นัฐกานต์ เมือง 2015-07-02/15:22:01
154
0
2
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP นำเสนอผลงานเยาวชนสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-02/13:11:05
9822
3381
3
การพัฒนาเยาวชนเพื่ออนุรักษ์สืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น OTOP ออกติดตามการเเปรรูปผลิตภัณฑ์เยาวชน สืบทอดภูมิปัญญา กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-02/13:07:25
112
0
4
อื่นๆ การประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ และกำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน ไชยยา โนนดินแดง 2015-07-02/12:58:16
106
0
5
อื่นๆ ประชุมสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๕๘ กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-07-02/12:56:50
112
0
6
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ประจำเดือน กรกฎาคม ๕๘ กรองศักดิ์ ส่งเสริมฯ 2015-07-02/12:53:26
108
0
7
โครงการ กข.คจ. ประชุมติดตามการชำระคืนคืนยืมโครงการ กข.คจ. ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-07-02/12:07:07
137
0
8
การพัฒนา OTOP ประชุมเครือข่าย นตผ.อำเภอ/ผู้ประกอบการ OTOP ประภัสสร ลำปลายมาศ 2015-07-02/12:03:12
9730
3260
9
อื่นๆ ทีมสพอ.หนองหงส์ร่วมเป็นเจ้าภาพงานพิธีบวงสรวงอนุสาวรีย์รัชกาลที่ 1 สวาท หนองหงส์ 2015-07-02/10:51:42
124
0
10
อื่นๆ ประชุมหัวหน้าส่วนราชการ สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-07-02/10:18:37
123
0
11
อื่นๆ ประชุุม กบต. ตาเป๊ก ขับเคลื่อน BCM สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-02/09:16:32
101
0
12
กองทุนแม่ของแผ่นดิน การแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ทอน ชำนิ 2015-07-01/20:00:52
102
0
13
การประชาสัมพันธ์ การประเมินความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมประจำปี 2558 ณัฐชัย ห้วยราช 2015-07-01/18:03:23
97
0
14
อื่นๆ ตลาดนัดชายแดน (ตลาดนัดวันพุธ) พยม บ้านกรวด 2015-07-01/17:13:08
101
0
15
อื่นๆ ตลาดนัดชายแดน (ตลาดนัดวันพุธ) สุรพันธ์ บ้านกรวด 2015-07-01/17:02:11
132
0
16
กลุ่มออมทรัพย์ ติดตามการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต อำพร ลำปลายมาศ 2015-07-01/13:39:45
93
0
17
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ ประชุม กบต.ขับเคลื่อน กองทุนพึ่งตนเอง ภายใต้โครงการ พลังกองทุนชุมชนพึ่งพาตนเอง คำผล เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-01/12:37:10
9583
3142
18
อื่นๆ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับอำเภอ กิ่งกาญจน์ บ้านด่าน 2015-07-01/12:25:08
128
0
19
การพัฒนา OTOP เยี่ยมกลุ่ม OTOP บ้านเขตพัฒนา และบ้านเขตสมบูรณ์ ตำบลหลักเขต สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-01/12:14:50
98
0
20
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ พัฒนาการอำเภอประชุมมอบนโยบายประจำเดือนมิถุนายน2558 ทอน ชำนิ 2015-07-01/11:31:34
109
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ] 194 [ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ]