พัฒนาการจังหวัด


ยุทธศาสตร์การพัฒนาชุมชน


ส่งเสริมการพัฒนาชุมชน


สารสนเทศการพัฒนาชุมชน


ฝ่ายอำนวยการ


สพอ.เมืองบุรีรัมย์


สพอ.กระสัง


สพอ.คูเมือง


สพอ.แคนดง


สพอ.เฉลิมพระเกียรติ


สพอ.ชำนิ


สพอ.นางรอง


สพอ.นาโพธิ์


สพอ.โนนดินแดง


สพอ.โนนสุวรรณ


สพอ.บ้านกรวด


สพอ.บ้านด่าน


สพอ.บ้านใหม่ไชยพจน์


สพอ.ประโคนชัย


สพอ.ปะคำ


สพอ.พลับพลาชัย


สพอ.พุทไธสง


สพอ.ละหานทราย


สพอ.ลำปลายมาศ


สพอ.สตึก


สพอ.หนองกี่


สพอ.หนองหงส์


สพอ.ห้วยราช


เจ้าหน้าที่สามารถ Login เพื่อรายงานผลการดำเนินงานคลิกที่นี่
รายงานข้อมูลล่าสุด
กรุณาใส่เงื่อนไขในการค้นหา   /ค้นหาตามประเด็นกิจกรรมคลิกที่นี่

No.
ประเภทกิจกรรม
ชื่อรายงาน
ผู้รายงาน
สังกัดกลุ่มงาน/อำเภอ
วัน/เวลา ดำเนินการ
จำนวนผู้อ่าน
จำนวนผู้ตอบ
ดูข้อมูล
1
การพัฒนา OTOP นำกลุ่ม OTOP ร่วมงานเปิดถนนและเดินเพื่อสุขภาพ อำพร ลำปลายมาศ 2015-07-03/20:21:10
175
0
2
การประสานงานภาคีเครือข่ายพัฒนา ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-03/19:53:04
124
0
3
โครงการเชิดชูเกียรติ การประกวดโครงการเชิดชูเกียรติ อ.เมืองบุรีรัมย์ สุภาภรณ์ เมือง 2015-07-03/19:35:25
131
0
4
กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี สำรวจความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-07-03/18:08:38
156
0
5
โครงการ กข.คจ. ร่วมประชุมทำความเข้าใจส่งเสริมสนับนุนกองทุน กข.คจ.และกองทุนพึ่งพาตนของหมู่บ้าน ไชยยา โนนดินแดง 2015-07-03/15:39:41
184
0
6
อื่นๆ ร่วมประชุมแก้ไขปัญหาตำบล พชกร ละหานทราย 2015-07-03/14:54:30
179
0
7
การตรวจราชการกระทรวง/กรม ประชุมตรวจติดตามผลการำเนินงานของหน่วยรับตรวจรายไตรมาศ เขตตรวจราชการที่ 13 และ 14 ทองใจ ลำปลายมาศ 2015-07-03/14:04:11
118
0
8
อื่นๆ การประชุมจัดงานครบรอบ1ปีถนนคนเดินเซราะกราว เบญจพร ปะคำ 2015-07-03/13:47:58
155
0
9
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมงานต้อนรับคณะกรรมการคัดเลือกกิจกรรมตามโครงการเชิดชูเกียรติ ปี๕๘ กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-03/13:12:44
146
0
10
อื่นๆ ประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านตำบลเมืองฝาง ประจำเดือน กรกฏาคม ๒๕๕๘ กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-03/13:03:46
154
0
11
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ โครงการสารสนเทศเพื่อพัฒนาข้อมูลชุมชนในการบริหารชุมชน กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-03/12:59:39
153
0
12
กองทุนแม่ของแผ่นดิน โครงการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดและอบายมุขให้แก่เยาวชน กำพล สารสนเทศฯ 2015-07-03/12:47:48
11695
3405
13
โครงการเชิดชูเกียรติ เตรียมสถานที่จัดงานโครงการเชิดชูเกียรติ พยม บ้านกรวด 2015-07-03/12:29:11
150
0
14
การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ ติดตามความมก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการบริหารจัดการครัวเรือนยากจนแบบบูรณาการ ฯ สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-03/12:07:49
145
0
15
การนิเทศ/ติดตาม/สนับสนุน/ตรวจสอบ/ประเมินผลฯ ประชุมตรวจติดตาม นิเทศงาน รอบไตรมาส 3/2558 สถาพร เฉลิมพระเกียรติ 2015-07-03/11:59:00
151
0
16
อื่นๆ วันที่ 2 กรกฎาคมร่วมประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้านประจำเดือน ทอน ชำนิ 2015-07-03/11:34:57
154
0
17
โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ กองทุนพึ่งพาตนเอง วิจิตรา เมือง 2015-07-03/09:44:10
171
0
18
การพัฒนา OTOP รับลงทะเบียนรายใหม่ ดวงพร ลำปลายมาศ 2015-07-03/09:24:02
161
0
19
โครงการ กข.คจ. ติดตามตรวจสอบการจัดทำระบบบัญชีกองทุนโครงการ กข.คจ วิจิตรา เมือง 2015-07-03/09:21:24
170
0
20
การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ติดตามสนับสนุนครัวเรือนต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง พยม บ้านกรวด 2015-07-02/20:55:54
135
0

จำนวนหน้า

[ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ][ 9 ][ 10 ][ 11 ][ 12 ][ 13 ][ 14 ][ 15 ][ 16 ][ 17 ][ 18 ][ 19 ][ 20 ][ 21 ][ 22 ][ 23 ][ 24 ][ 25 ][ 26 ][ 27 ][ 28 ][ 29 ][ 30 ][ 31 ][ 32 ][ 33 ][ 34 ][ 35 ][ 36 ][ 37 ][ 38 ][ 39 ][ 40 ][ 41 ][ 42 ][ 43 ][ 44 ][ 45 ][ 46 ][ 47 ][ 48 ][ 49 ][ 50 ][ 51 ][ 52 ][ 53 ][ 54 ][ 55 ][ 56 ][ 57 ][ 58 ][ 59 ][ 60 ][ 61 ][ 62 ][ 63 ][ 64 ][ 65 ][ 66 ][ 67 ][ 68 ][ 69 ][ 70 ][ 71 ][ 72 ][ 73 ][ 74 ][ 75 ][ 76 ][ 77 ][ 78 ][ 79 ][ 80 ][ 81 ][ 82 ][ 83 ][ 84 ][ 85 ][ 86 ][ 87 ][ 88 ][ 89 ][ 90 ][ 91 ][ 92 ][ 93 ][ 94 ][ 95 ][ 96 ][ 97 ][ 98 ][ 99 ][ 100 ][ 101 ][ 102 ][ 103 ][ 104 ][ 105 ][ 106 ][ 107 ][ 108 ][ 109 ][ 110 ][ 111 ][ 112 ][ 113 ][ 114 ][ 115 ][ 116 ][ 117 ][ 118 ][ 119 ][ 120 ][ 121 ][ 122 ][ 123 ][ 124 ][ 125 ][ 126 ][ 127 ][ 128 ][ 129 ][ 130 ][ 131 ][ 132 ][ 133 ][ 134 ][ 135 ][ 136 ][ 137 ][ 138 ][ 139 ][ 140 ][ 141 ][ 142 ][ 143 ][ 144 ][ 145 ][ 146 ][ 147 ][ 148 ][ 149 ][ 150 ][ 151 ][ 152 ][ 153 ][ 154 ][ 155 ][ 156 ][ 157 ][ 158 ][ 159 ][ 160 ][ 161 ][ 162 ][ 163 ][ 164 ][ 165 ][ 166 ][ 167 ][ 168 ][ 169 ][ 170 ][ 171 ][ 172 ][ 173 ][ 174 ][ 175 ][ 176 ][ 177 ][ 178 ][ 179 ][ 180 ][ 181 ][ 182 ][ 183 ][ 184 ][ 185 ][ 186 ][ 187 ][ 188 ][ 189 ][ 190 ][ 191 ][ 192 ][ 193 ] 194 [ 195 ][ 196 ][ 197 ][ 198 ][ 199 ][ 200 ][ 201 ][ 202 ][ 203 ][ 204 ][ 205 ][ 206 ][ 207 ][ 208 ][ 209 ][ 210 ][ 211 ][ 212 ][ 213 ][ 214 ][ 215 ][ 216 ][ 217 ][ 218 ][ 219 ][ 220 ][ 221 ][ 222 ][ 223 ][ 224 ][ 225 ][ 226 ][ 227 ][ 228 ][ 229 ][ 230 ][ 231 ][ 232 ][ 233 ][ 234 ][ 235 ][ 236 ][ 237 ][ 238 ][ 239 ][ 240 ][ 241 ][ 242 ][ 243 ][ 244 ][ 245 ][ 246 ][ 247 ][ 248 ][ 249 ][ 250 ][ 251 ][ 252 ][ 253 ][ 254 ][ 255 ][ 256 ][ 257 ][ 258 ][ 259 ][ 260 ][ 261 ][ 262 ][ 263 ][ 264 ][ 265 ]